sentner : [alm. sentner, əsli lat. sentum – yüz] 1
1. kiloqrama bərabər metr ölçü sisteminin çəki vahidi. [Manya Fərmana:] İstəyirəm hər hektardan yüz sentner xalis pambıq götürüm. Ə.Sadıq. [Uğur:] Sən elə güman edirsən ki, yüz sentnerdə dayanacağıq. İ.Əfəndiyev.