silinməz : sif.
1. Silinə bilməyən, getməyən. Silinməz ləkə.
2. məc. Yaddan çıxmaz, unudulmaz, xatirdə qalan. Silinməz iz. Silinməz xatirələr. – [Bu hadisə] .. qəlbimdə elə silinməz nəqş bağlamışdır ki, sanki .. dünən vaqe olmuşdur. S.S.Axundov. [Qəhrəman:] O gözlərdə, o dodaqlarda silinməz, ümidli və səmimi bir təbəssüm dururdu. H.Nəzərli.