sintaksis : [yun. syntaxis – tərtib] dilç.
1. Bir dilə xas olan cümlə quruluşu və cümlədə sözlərin birləşməsi üsulu.
2. Qrammatikanın, cümlə quruluşunu və cümlədə sözlərin birləşməsi üsullarını öyrənən bölməsi.