sistematika : [yun.]
1. xüs. Hadisələrin, əşyaların təsnifi, qruplaşdırılması. İzotopların sistematikası.
2. Botanika və zoologiyanın, bitkilərin və ya heyvanların təsnifi və təsviri ilə məşğul olan bölməsi.