stapel : is. [holl.] Tikilməkdə olan gəminin saxlandığı yer; tərsanə.
ştapel 2: [alm. Stapel] Süni və ya sintetik lif və bu lifdən toxunan parça.