sterilləşdirmək : f.
1. Mikrobsuzlaşdırmaq, mikroorqanizmləri məhv etmək, sterilizə etmək. Konservləri sterilləşdirmək.
2. Dölsüzləşdirmək, axtalamaq.