susünbülü : is. bot. Uzunsaplaqlı, çiçəkli, ortayarpaqlı su bitkisi.