tərənnüm : is. [ər.] Gözəl səslə yavaşdan oxuma, ötmə. Quşların şən tərənnümü. _Tərənnüm etmək –
1. gözəl səslə yavaşdan oxumaq. Quşlar tərənnüm edir;
2. nəğmələrdə, mahnılarda, şeirdə təsvir etmək, şöhrətləndirmək. Əmək igidliklərini nəğmələrdə tərənnüm etmək. – Xalq [Səfəri] ..igid, mərd, ədalətli bir adam kimi tərənnüm edirdi. Çəmənzəminli. El aşıqları incə Azərbaycan dilində xalqımızın mərdliklərini tərənnüm edən ölməz dastanlar qoşurdular. İ.Əfəndiyev.