təsvir : is. [ər.]
1. Şeyin surətini, şəklini çəkmə; şəkil, rəsm. Mənzərə təsviri.
2. Bir adam və ya şey haqqında yazılı, ya şifahi surətdə nəql etmə, danışma. Şərifzadə vəziyyəti [Mehribana] lazımınca təsvir etmiş, əlavə olaraq demişdi.. S.Hüseyn. ..Tehran qəzetləri dediyimiz fikri sübut edən qəribə bir əhvalatın təsvirilə dolu idi. M.İbrahimov.
3. Elmi məqsədlə bir şeyin xüsusiyyətlərini, əlamətlərini və s.-ni müntəzəm şəkildə şərh və ifadə etmə. Ləhcələrin xüsusiyyətlərini təsvir etmək. // Bir şeyin sanki rəsmini çəkər kimi onu gözəl surətdə tərif etmə. Üfüqdə günün batması elə gözəl görünürdü ki, təsvir etmək mümkün deyildir. M.Rzaquluzadə.