telefonoqram : [yun. tele, phone və gramma] Telefon vasitəsilə verilən və qəbul edilərkən yazılan rəsmi məlumat; habelə üzərində belə məlumat yazılmış blank. Telefonoqram müzakirəyə qoyulurkən qapı açıldı. M.S.Ordubadi.