virtual : sif. [ing.]
1. Fakta əsaslanan, həqiqi, gerçək.
2. Mümkün olan, imkan daxilində, müəyyən şəraitdə meydana çıxa bilən.
3. Xəyali, əsli olmayan.