yağı : is. Düşmən. Giryan dedi: “Ey gözüm çirağı; Vəhşilərə el, mənimlə yağı”. Füzuli. Ərz eləyim, bu sözümün sağıdır; Yollarınız haramıdır, yağıdır. M.V.Vidadi. Bizik kəc yağının döşündən vuran; Azadlıq yolunda keşikçi duran. S.Vurğun. _Yağı kəsilmək – düşmən olmaq. Çinovniklər rəhm edirmi fağıra; Dostlarım özümə yağı kəsildi. Aşıq Ələsgər. Yağısı yarılmaq – bərk qorxmaq, bağrı yarılmaq. Pərişan olmasın bari sağımız; Yüyürməkdən saf yarıldı yağımız. Q.Zakir.