yaraqlandırmaq : f.
1. Silahlandırmaq.
2. Müxtəlif alət və ləvazimatla təchiz etmək.