zəbərdəst : sif. [fars.] köhn.
1. Çox qüvvətli, çox güclü, qolugüclü.
2. İstedadlı, talantlı, qüvvətli. Zəbərdəst şair. – [Nizami:] Fəqir bəxtəvərəm, şairəm, zəbərdəstəm; Cahan kiminsə qoy olsun, mən onda sərbəstəm. M.S.Ordubadi.