zaid : is. [ər.] köhn.
1. Artan, əlavə edilən. ..İstərsən əgər oğlun edə kəsb fəvaid; Həm sərvəti zaid ola, həm miknəti zaid; Tərğib elə ta kəsbi-həram eyləsin oğlun!.. M.Ə.Sabir.
2. Qədərindən artıq, lazımsız.
3. Riyaziyyatda: üstəgəl işarəsi (+).