• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of all the year round (293 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yarımdairə half-round noun general
yarımil half-year noun general
göy qübbəsi round noun general
dövrələmə round-up noun general
dövrəyə alma round-up noun general
toplama round-up noun general
il year noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
illik çıxan məcmuə year-book noun general
salnamə year-book noun general
tədris ili academic year noun general
çoxnövçü all-round athlete noun general
bərəkətli il bumper-crop year noun general
cari il current year noun general
kurs imtahanları end-of-year examinations noun general
dolanma going round noun general
yarımillik half-year noun general
keçən il last year noun general
irəliki il last year noun general
dəyirmiləmə making round noun general
karusel merry-go-round noun general
yeni il New Year noun general
təzə il New Year noun general
yeni il yolkası New Year tree noun general
təzə il New Year's day noun general
yeni il ərəfəsi New Year's Eve noun general
gələn il next year noun general
toğlu one-year-old sheep noun general
biryaşlılıq one-year-old: being one-year-old noun general
mətbuat icmalı press round-up noun general
bərəkətli il productive year noun general
ikiillik pupil repeating the academic year noun general
raund round noun general
tur round noun general
yalama round and flat stone noun general
məcməyi round copper tray noun general
ayüzlü round-faced girl noun general
icmal round-up noun general
dərs ili school year noun general
tədris ili school year noun general
dolanma spinning round noun general
idman icmalı sports round-up noun general
ramazan the ninth month of the Muslim year noun general
bu il this year noun general
şişək three-year-old sheep noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
şişək two-year-old sheep noun general
burma winding round noun general
semestr half-year noun general
dairə round noun general
dairəşəkilli əşya round noun general
təqvim ili year noun general
dilim round noun general
parça round noun general
tikə round noun general
halay round noun general
dövr etmə round noun general
dövran round noun general
fırlanma round noun general
baş çəkmə round noun general
yoxlama round noun general
raund round noun sport
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
ətrafına fırlanmaq come round verb general
boylanmaq come round verb general
dolanmaq get round verb general
dövrə vurmaq get round verb general
dəyirmiləmək round verb general
dəyirmilənmək round verb general
girdələmək round verb general
halqalanmaq round verb general
yumrulamaq round verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off verb general
dəyirmilətmək cause smb. to round off verb general
gəlmək come round verb general
qumar kağızı paylamaq deal round the cards verb general
bürümək gather round verb general
girdələnmək get round verb general
girdələşmək get round verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
dolanmaq go round verb general
dolaşmaq go round verb general
ətrafa boylanmaq look round verb general
boylanmaq look round verb general
boylanışmaq look round all together verb general
dairələmək make round verb general
girdələmək make round verb general
yumrulamaq make round verb general
yumurlamaq make round verb general
dəyirmiləmək make round verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off verb general
dəyirmiləmək round off verb general
dəyirmiləşdirmək round off verb general
yuvarlaqlamaq round off verb general
yuvarlaqlaşdırmaq round off verb general
dövrə vurmaq sit round verb general
döndərmək swing the car round verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
üzünü çevirmək turn round verb general
geri dönmək turn round verb general
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
düzəlmək come round verb general
sağalmaq come round verb general
bitirmək round verb general
qurtarmaq round verb general
tamamlamaq round verb general
özünə gəlmək come round verb general
qulağını kəsmək round verb general
dönmək round verb general
dəyirmi round adjective general
girdə round adjective general
şaraoxşar round adjective general
şarşəkilli round adjective general
yumru round adjective general
dərs academic year adjective general
ətraflı all-round adjective general
səkkizillik eight-year adjective general
səkkizyaşar eight-year-old adjective general
səkkizillik eight-year-old adjective general
səksənillik eighty-year adjective general
beşillik five-year adjective general
beşyaşlı five-year adjective general
beşillik five-year-old adjective general
beşyaşlı five-year-old adjective general
qırxillik forty-year adjective general
qırxyaşlı forty-year-old adjective general
qırxillik forty-year-old adjective general
dördillik four-year adjective general
dördillik four-year-old adjective general
dördyaşar four-year-old adjective general
yarımillik half-year-old adjective general
bildirki last year's adjective general
doxsanyaşlı ninety-year-old adjective general
doqquzillik nine-year-old adjective general
doqquzyaşar nine-year-old adjective general
bildirki of last year adjective general
birillik one-year adjective general
birillik one-year-old adjective general
biryaş one-year-old adjective general
biryaşlı one-year-old adjective general
gip-girdə quite round adjective general
yumruca quite round adjective general
yupyumru quite round adjective general
yupyumruca quite round adjective general
dairəvi round adjective general
yumru-yumru round adjective general
yuvarlaq round adjective general
gecə-gündüz round the clock adjective general
yumruyanaq round-cheeked adjective general
yumruyanaqlı round-cheeked adjective general
aybəniz round-faced adjective general
ayçöhrəli round-faced adjective general
dəyirmisifət round-faced adjective general
dəyirmisifətli round-faced adjective general
dövrəsifət round-faced adjective general
dövrəsifətli round-faced adjective general
girdəsifət round-faced adjective general
girdəsifətli round-faced adjective general
girdəüz round-faced adjective general
girdəüzlü round-faced adjective general
qəmərüz round-faced adjective general
qəmərüzlü round-faced adjective general
yumrusifət round-faced adjective general
yumrusifətli round-faced adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
yumru-yumru round-round adjective general
yetmişillik seventy-year adjective general
yetmişyaşlı seventy-year-old adjective general
yeddiillik seven-year adjective general
altmışyaşlı sixty-year-old adjective general
altıillik six-year adjective general
altıillik six-year-old adjective general
altıyaşar six-year-old adjective general
onillik ten-year adjective general
onyaşar ten-year adjective general
on yaşlı ten-year-old adjective general
onillik ten-year-old adjective general
otuzillik thirty-year adjective general
otuzillik thirty-year-old adjective general
üçillik three-year adjective general
üçyaşar three-year adjective general
üçyaşar three-year-old adjective general
fırlanan turning round adjective general
ikiillik two-year adjective general
ikiyaşar two-year adjective general
ikiillik two-year-old adjective general
ikiyaşar two-year-old adjective general
ikiyaşlı two-year-old adjective general
biryaş year-old adjective general
çox tərəfli all-round adjective spoken language
hər tərəfli all-round adjective spoken language
dolu round adjective general
koppuş round adjective general
kök round adjective general
mütləq all-round adjective spoken language
dairəvi all-round adjective spoken language
dairə şəklində round adverb general
ətrafında round adverb general
il uzunu during the year adverb general
inişildən bəri from the year before last adverb general
ildən-ilə from year to year adverb general
cari ildə in the current year adverb general
bildir last year adverb general
boylana-boylana looking round adverb general
əksinə other way round adverb general
çevrəsində round adverb general
həndəvər round adverb general
yan-yörə round adverb general
keçən ildən bəri since last year adverb general
il-müdam the whole year adverb general
qucaq-qucağa with arms round each other adverb general
ilbəil year after year adverb general
ildən-ilə year after year adverb general
bildir year ago adverb general
inişil year before last adverb general
ilbəil year in adverb general
ilbəil year out adverb general
boyunca round adverb general
hər tərəfdə round adverb general
digər tərəfə round adverb general
əks tərəfdə round adverb general
ətrafına round preposition general
ətrafında round preposition general
ətrafa round preposition general
təxminən round preposition general
təqribən round preposition general
barəsində round preposition general
haqqında round preposition general
tədris ili academic year phrases general
büdcə ili fiscal year phrases general
maliyyə ili fiscal year phrases general
təşkilatda birinci il olma freshman year phrases general
hər il from year to year phrases general
yaşa dolmaq get on in year phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill phrases general
çox qədimdə in the year one phrases general
qarşıdan gələn il incoming year phrases general
uzun il leap year phrases general
Ad gününü təbrik edirəm Many happy returns of the year phrases general
karusel merry go round phrases general
çevrilmək move round phrases general
geriyə dönmək move round phrases general
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck phrases general
alqış gurultusu round of applause phrases general
alqış gurultusu round of cheers phrases general
dəyirmi masa round table phrases general
dəyirmi stol round table phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
tədris ili school year phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home phrases general
əhatəyə almaq troop round phrases general
mühasirəyə almaq troop round phrases general
aparmaq trot round phrases general
göstərmək trot round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
dönmək work round phrases general
istiqamətini dəyişmək work round phrases general
ətrafına bürümək wrap round phrases general
hər il year after year phrases general
bütün ömrü boyu year and year ago phrases general
çoxdan year and year ago phrases general
əbədi year and year ago phrases general
uzun illərdən bəri year and year ago phrases general
hər il year by year phrases general
ildən ilə year in year out phrases general
yeni ilin mübarək happy new year phrases general
yeni iliniz mübarək happy new year phrases general
akademik il academic year phrases general
Yeni iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
yeni təqvim iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
Yeni iliniz mübarək! Happy New Year! phrases general
gözoxşayan merry go round phrases general
xoşagələn merry go round phrases general
çevirmək move round phrases general
geriyə döndərmək move round phrases general
yaş year plural general
uzun müddət year plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
all the year round bütün ili adverb general
all the year round il-müdam adverb general
all the year round yaylı-qışlı adverb general
all the year round bütün il boyu phrases general
vero