• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of angle of reflection (45 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bucaq angle noun general
dəf etmə reflection noun general
dəf olma reflection noun general
əks etmə reflection noun general
inikas reflection noun general
qaytarma reflection noun general
itibucaq acute angle noun general
qabaqlama bucağı advance angle noun general
bucaqölçən angle gauge noun general
əymə angle piece noun general
təyyarəvuran top high-angle gun noun general
kor bucaq obtuse angle noun general
korbucaq obtuse angle noun general
əksetmə reflection noun general
fikir reflection noun general
fikir-xəyal reflection noun general
in'ikas reflection noun general
in'ikas nəzəriyyəsi theory of reflection noun general
baxış angle noun general
nöqteyi-nəzər angle noun general
yanaşma angle noun general
əks reflection noun general
şəkil reflection noun general
balıq qarmağı angle noun general
tilov angle noun general
düşünmə reflection noun general
fikirləşmə reflection noun general
götür-qoy etmə reflection noun general
danlaq reflection noun general
məzəmmət reflection noun general
tənə reflection noun general
töhmət reflection noun general
kölgə reflection noun general
ləkə reflection noun general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
qarmaqla balıq tutmaq angle verb general
tilovla balıq tutmaq angle verb general
əldə etmək angle verb general
müvəffəq olmaq angle verb general
nail olmaq angle verb general
bir kəsə tənə vurmaq cast a reflection upon smb. phrases general
topuğunu burxutmaq turn one's angle phrases general
xarici bucaq exterior angle phrases mathematics
kor bucaq obtuse angle phrases geometrical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
angle of reflection sınma bucağı phrases physics