• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of be made rough (157 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ədəbsiz rough noun general
kobud rough noun general
nəzakətsiz rough noun general
qaba rough noun general
nanə arağı alcoholic drink made of mint noun general
bozbaş Azerbaijani dish made of chopped meat noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
qurut dried balls made from sour milk noun general
dövrə large plate made of copper noun general
çarhovuz man-made pond noun general
xaltura money made on the side noun general
təndir oven made of clay in a hole in the earth noun general
geyim-kecim ready-made clothes noun general
hazırpaltar mağazası ready-made clothes shop noun general
hazır resept ready-made formula noun general
irəşmə rope made of goat's wool noun general
qaralama rough copy noun general
qarası rough copy noun general
cilalanmamış almaz rough diamond noun general
qatıqaşı skilly made of rice and sour milk noun general
atlama soft drink made of water and sour clotted milk noun general
qoraba thick preserve made of grapes noun general
ilkin forma rough noun general
qaralama rough noun general
həyatın ağrısı-acısı rough noun general
həyatın enişi-yoxuşu rough noun general
taleyin dönüklüyü rough noun general
kələ-kötür yer rough noun general
coşdurmaq rough verb general
dalğalandırmaq rough verb general
dolaşdırmaq rough verb general
kələ-kötür etmək rough verb general
kilkə salmaq rough verb general
pırtlaşıq salmaq rough verb general
qarışdırmaq rough verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
dəmlənmək be made verb general
dəmləşmək be made verb general
qayırılmaq be made verb general
salınmaq be made verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
bədbinləşdirilmək be made a pessimist verb general
acılaşdırılmaq be made bitter verb general
sakitləşdirilmək be made calm verb general
nikbinləşdirilmək be made cheerful verb general
anladılmaq be made clear verb general
daimiləşdirilmək be made constant verb general
inandırılmaq be made convinced verb general
ağırlaşdırılmaq be made difficult verb general
ayaqlanmaq be made dirty verb general
bahalandırılmaq be made expensive verb general
simasızlaşdırılmaq be made faceless verb general
nazikləşdirilmək be made finer verb general
ağırlaşdırılmaq be made heavier verb general
bağlanmaq be made into a knot verb general
səhifələnmək be made into pages verb general
faş olmaq be made known verb general
uzadılmaq be made longer verb general
dəqiqləşdirmək be made more exact verb general
dürüstləşdirilmək be made more precise verb general
köhnəldilmək be made old verb general
nikbinləşdirilmək be made optimistic verb general
bütövləşdirilmək be made perfect verb general
fağırlaşdırılmaq be made poor verb general
xüsusiləşdirilmək be made private verb general
səmərələşdirilmək be made productive verb general
dayazlandırılmaq be made shallow verb general
darısqallaşdırılmaq be made smaller verb general
rəndələnmək be made smooth verb general
substantivləşdirilmək be made substantivized verb general
inandırılmaq be made sure verb general
dadlandırılmaq be made tasty verb general
qalınlaşdırılmaq be made thicker verb general
durulaşdırılmaq be made thin verb general
nazikləşdirilmək be made thinner verb general
susdurulmaq be made to keep silence verb general
yararlaşdırılmaq be made useful verb general
əyaniləşdirilmək be made visual verb general
durulaşdırılmaq be made watery verb general
enləşdirilmək be made wider verb general
dalğalanmaq be rough verb general
ləpələnmək be rough verb general
codlaşmaq become rough verb general
kobudlaşmaq become rough verb general
nahamarlaşmaq become rough verb general
kələ-kötürləşmək become rough verb general
dalğalatmaq cause be rough verb general
erkəkləmək get rough verb general
sığışdırılmaq go be made go in verb general
mazlanmaq make be made up verb general
kələ-kötürləşdirmək make rough verb general
közərdilmək red-hot: be made red-hot verb general
kobudluq etmək treat smb. rough verb general
düzəldilmiş made adjective general
istehsal edilmiş made adjective general
qayırılmış made adjective general
təzə new-made adjective general
təzə düzəldilmiş new-made adjective general
hazır ready-made adjective general
kələ-kötür rough adjective general
boy-buxunlu well-made adjective general
cüssəli well-made adjective general
qədd-qamətli well-made adjective general
tən-dürüst well-made adjective general
fabrika factory-made adjective general
ala-yarımçıq half-made adjective general
əldəqayırma home-made adjective general
hazır made adjective general
bazarı made for sale adjective general
sələ made of straw adjective general
sifarişli made to measure adjective general
sifarişli made to order adjective general
qrimli made up adjective general
quraşdırılmış made up adjective general
uydurma made up adjective general
durulaşdırılmış made watery adjective general
süni man-made adjective general
qurulu ready-made adjective general
tikili ready-made adjective general
qaralama rough adjective general
nahamar rough adjective general
cod rough adjective general
kobud rough adjective general
qaba rough adjective general
sərt rough adjective general
bacarıqlı well-made adjective general
mahir well-made adjective general
məharətli well-made adjective general
qabil well-made adjective general
quruluş etibarı ilə mükəmmək well-made adjective general
yaxşı qurulmuş well-made adjective general
təmizlənməmiş rough adjective general
cilalanmamış rough adjective general
rəndələnməmiş rough adjective general
bərk rough adjective general
kəskin rough adjective general
ağır rough adjective general
acı rough adjective general
dalaşqan rough adjective general
nadinc rough adjective general
səs-küylü rough adjective general
atüstü edilmiş rough and ready phrases general
başdansovma rough and ready phrases general
tələm-tələsik edilmiş rough and ready phrases general
tələsik edilmiş rough and ready phrases general
kobud cavab rough answer phrases general
acı xəbər rough goings phrases general
çətinliklər rough goings phrases general
pis xəbər rough goings phrases general
xoşagəlməz işlər rough goings phrases general
acı tale rough luck phrases general
çəltik rough rice phrases general
döyülməmiş düyü rough rice phrases general
kəskin səs rough voice phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
be made rough kobudlaşdırılmaq verb general
be made rough qabalaşdırılmaq verb general