• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bleed at the nose (84 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qırmızı burun copper-nose noun general
burun nose noun general
burundan qanaxma nose-bleed noun general
burun körpücükyü bridge of the nose noun general
qaşarası bridge of the nose noun general
qartalburunluq having aquiline nose noun general
şişburun pointed nose noun general
fındıqburun pug nose noun general
fırtıqlı burun snotty nose noun general
fındıqburun turned-up nose noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iy duyğusu nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
boymadərən nose-bleed noun botanical
qanotu nose-bleed noun botanical
ön hissə nose noun general
çox qan itirmək bleed verb general
qan axmaq bleed verb general
qanamaq bleed verb general
qan gəlmək bleed verb general
imsiləmək nose verb general
iyləmək nose verb general
duymaq nose out verb general
iylə tanımaq nose out verb general
başa düşmək nose out verb general
sezmək nose out verb general
qan aparmaq bleed verb general
qanaxma dan ölmək bleed death verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
qansızlaşdırmaq bleed white verb general
fınxırmaq blow one's nose verb general
fırtığı silmək blow one's nose verb general
qanatmaq cause to bleed verb general
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
burunlamaq nose verb general
burunlaşmaq nose each other verb general
burnunu eşələmək pick one's nose verb general
burnunu qurdalamaq pick one's nose verb general
burnunu dürtmək poke one's nose verb general
burnunu soxmaq poke one's nose verb general
başqasının işinə başını soxmaq poke one's nose into other people's affairs verb general
burnunu ovuşdurmaq rub smb.'s nose in verb general
burnunu dürtmək thrust one's nose verb general
duymaq nose verb general
sezmək nose verb general
ehtiyatla irəliləmək nose out verb general
qan ağlamaq bleed verb figurative meaning
qan almaq bleed verb general
iylə tapmaq nose verb general
iyləyib tapmaq nose verb general
qoparmaq bleed verb general
zorla almaq bleed verb general
soymaq bleed verb general
burnu ilə itələyib açmaq nose verb general
axtarıb tapmaq nose verb general
axtarmaq nose verb general
qartalburun aquiline nose adjective general
qartalburunlu aquiline nose adjective general
imsik having a good nose adjective general
donqarburun with an aquiline nose adjective general
donqarburunlu with an aquiline nose adjective general
burnunun ucunda in front of nose adverb general
burun-buruna nose to nose adverb general
burnunun ucunda under smb.'s nose adverb general
qanını sormaq bleed white phrases general
üzmək bleed white phrases general
əldən salmaq bleed white phrases general
axtarıb tapmaq nose after phrases general
axtarmaq nose after phrases general
axtarıb tapmaq nose for phrases general
axtarmaq nose for phrases general
burnunu başqalarının işinə soxmaq poke one's nose into other people's affairs phrases general
ağzını yamsılamaq thumb one's nose at smb. phrases general
sataşmaq thumb one's nose at smb. phrases general
özünü yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnundan uzağı görməmək not see an inch before one's nose phrases general
özünü uca tutmaq turn up one's nose phrases general
qan aparmaq bleed profusely phrases medical
ürəyini qana döndərmək make one's heart bleed phrases idiomatic
bütün pulunu çəkmək bleed white phrases general
əlindən almaq bleed white phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bleed at the nose burnu qanamaq verb general
vero