• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bring back (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
böyüdülmə bring being brought up noun general
ricət coming back noun general
qaytarma giving back noun general
qulunc pain in one's back noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
yedəkləmək back up noun computer
bel back noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
söykənəcək back noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
müdafiəçi back noun sport
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
gətirmək bring verb general
səbəb olmaq bring about verb general
doğurmaq bring about verb general
endirmək bring down verb general
enmək bring down verb general
enməyə məcbur etmək bring down verb general
doğurmaq bring forth verb general
yaratmaq bring forth verb general
səbəb olmaq bring on verb general
göstərmək bring out verb general
büruzə vermək bring out verb general
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
özünə gətirmək bring to verb general
özünə qaytarmaq bring to verb general
böyütmək bring up verb general
tərbiyə etmək bring up verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
qayıtmaq be back verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
xitam vermək bring a stop verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
küncə sıxmaq bring bay verb general
bəslənmək bring be brought up verb general
böyüdülmək bring be brought up verb general
tərbiyələndirilmək bring be brought up verb general
yekələndırılmək bring be brought up verb general
yaxınlaşdırmaq bring closer verb general
bədbəxtlik gətirmək bring disaster verb general
rüsvay etmək bring dishonor verb general
aşağı salmaq bring down verb general
aşağılatmaq bring down verb general
uçurmaq bring down verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
şöhrətləndirmək bring fame verb general
qədəmi yüngül olmaq bring good luck verb general
xoşbəxtlik gətirmək bring happiness verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
dil gətirmək bring in an identification prisoner verb general
gəlir gətirmək bring in an income verb general
uyuşdurmaq bring into concord verb general
toxundurmaq bring into contact verb general
dəbə salmaq bring into fashion verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
diriltmək bring life verb general
xoşbəxtlik gətirmək bring luck verb general
bədbəxtlik gətirmək bring misfortune verb general
sıfıra endirmək bring nothing verb general
xilas etmək bring off verb general
görsətmək bring out verb general
mövqeləri yaxınlaşdırmaq bring positions closer verb general
mədaxil gətirmək bring profit verb general
mənfəət gətirmək bring profit verb general
xar olmaq bring shame upon oneself verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
nəhayət vermək bring stop verb general
qaynatmaq bring the boil verb general
fokuslaşdırmaq bring to a focus verb general
gərginləşdirmək bring to a head verb general
uyğunlaşdırmaq bring to conformity verb general
zahir etmək bring to light verb general
yoxa çıxarmaq bring to nought verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ağıl vermək bring to reason verb general
ağıllandırmaq bring to reason verb general
başına ağıl qoymaq bring to reason verb general
məhkəməyə çəkmək bring to trial verb general
cəmləşdirmək bring together verb general
dostlaşdırmaq bring together verb general
isinişdirmək bring together verb general
küçə hərəkətini dayandırmaq bring traffic to a standstill verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
yekələtmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
tərbiyələndirmək bring up verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
gətirtdirmək cause to bring verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
dartınmaq draw back verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
geri vermək back verb general
bais olmaq bring verb general
doğurmaq bring verb general
oyatmaq bring verb general
səbəb olmaq bring verb general
törətmək bring verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
kömək etmək bring on verb general
dünyaya çıxarmaq bring out verb general
qusmaq bring up verb general
qaytarmaq bring up verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
geriyə nəzər salmaq carry back verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
dala-dala getmək back verb general
çatdırmaq bring verb general
qaldırmaq bring up verb general
ləğv etmək call back verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
tıxanmaq back up verb general
tıxaclanmaq back up verb general
gəlir gətirmək bring verb general
gəlir vermək bring verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
geriyə getmək back up verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
qaldırmaq bring verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
irəli sürmək bring verb general
təqdim etmək bring verb general
inandırmaq bring verb general
məcbur etmək bring verb general
vadar etmək bring verb general
arxa back adjective general
dal back adjective general
daldakı back adjective general
geridəki back adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
uzaq back adjective general
əks back adjective general
tərs back adjective general
köhnə back adjective general
dala back adverb general
geri back adverb general
geriyə back adverb general
çiynində pick-a-back adverb general
dalında pick-a-back adverb general
arxada at the back adverb general
arxa back adverb general
dalı back adverb general
arxa-arxaya back to back adverb general
dal-dala back to back adverb general
dalqabaq back to front adverb general
tərs back to front adverb general
tərsinə back to front adverb general
arxası üstə on one's back adverb general
qayıdanbaş on the way back adverb general
ikibaşa there and back adverb general
baxmadan without looking back adverb general
əvvəl back adverb general
öncə back adverb general
arxada back adverb general
arxadan back adverb general
arxaya back adverb general
geriyə  back adverb computer
çoxdan away back phrases general
bundan qabaq away back phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bring back qaytarmağa məcbur etmək verb general
bring back qaytarmaq verb general
bring back geri gətirmək verb general
bring back xatırlatmaq verb general
bring back yada salmaq verb general