• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bring to the touch (247 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dəymə touch noun general
əl vurma touch noun general
toxunma touch noun general
təhlükəli iş touch-and-go noun general
təhlükəli vəziyyət touch-and-go noun general
xətərli iş touch-and-go noun general
xətərli vəziyyət touch-and-go noun general
dəymədüşər touch-me-not noun general
prob vurma iynəsi touch-needle noun general
böyüdülmə bring being brought up noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
təmas touch noun general
küsəyən adam touch-me-not noun general
küsdümçiçəyi touch-me-not noun general
yan xətt touch-line noun sport
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
retuş after-touch noun photography
əlaqə touch noun general
münasibət touch noun general
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not noun general
tabu touch-me-not noun general
qol touch-down noun sport
lamisə touch noun general
toxunma hissi touch noun general
xınagülü touch-me-not noun botanical
cizgi touch noun general
ştrix touch noun general
səciyyəvi xüsusiyyət touch noun general
xassə touch noun general
yanaşma touch noun general
yaxınlaşma touch noun general
bir az touch noun general
bir çimdik touch noun general
zərrə touch noun general
yüngül tutma touch noun general
tərz touch noun general
üsul touch noun general
sınaq touch noun general
sınama touch noun general
fırıldaqla qoparma touch noun rude word
hədələməklə qoparma touch noun rude word
zorla qoparma touch noun rude word
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
gətirmək bring verb general
səbəb olmaq bring about verb general
doğurmaq bring about verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
endirmək bring down verb general
enmək bring down verb general
enməyə məcbur etmək bring down verb general
doğurmaq bring forth verb general
yaratmaq bring forth verb general
səbəb olmaq bring on verb general
göstərmək bring out verb general
büruzə vermək bring out verb general
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
özünə gətirmək bring to verb general
özünə qaytarmaq bring to verb general
böyütmək bring up verb general
tərbiyə etmək bring up verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
dəymək touch verb general
əl vurmaq touch verb general
toxunmaq touch verb general
kontaktda olmaq be in touch with verb general
xitam vermək bring a stop verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
geri gətirmək bring back verb general
küncə sıxmaq bring bay verb general
bəslənmək bring be brought up verb general
böyüdülmək bring be brought up verb general
tərbiyələndirilmək bring be brought up verb general
yekələndırılmək bring be brought up verb general
yaxınlaşdırmaq bring closer verb general
bədbəxtlik gətirmək bring disaster verb general
rüsvay etmək bring dishonor verb general
aşağı salmaq bring down verb general
aşağılatmaq bring down verb general
uçurmaq bring down verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
şöhrətləndirmək bring fame verb general
qədəmi yüngül olmaq bring good luck verb general
xoşbəxtlik gətirmək bring happiness verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
dil gətirmək bring in an identification prisoner verb general
gəlir gətirmək bring in an income verb general
uyuşdurmaq bring into concord verb general
toxundurmaq bring into contact verb general
dəbə salmaq bring into fashion verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
diriltmək bring life verb general
xoşbəxtlik gətirmək bring luck verb general
bədbəxtlik gətirmək bring misfortune verb general
sıfıra endirmək bring nothing verb general
xilas etmək bring off verb general
görsətmək bring out verb general
mövqeləri yaxınlaşdırmaq bring positions closer verb general
mədaxil gətirmək bring profit verb general
mənfəət gətirmək bring profit verb general
xar olmaq bring shame upon oneself verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
nəhayət vermək bring stop verb general
qaynatmaq bring the boil verb general
fokuslaşdırmaq bring to a focus verb general
gərginləşdirmək bring to a head verb general
uyğunlaşdırmaq bring to conformity verb general
zahir etmək bring to light verb general
yoxa çıxarmaq bring to nought verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ağıl vermək bring to reason verb general
ağıllandırmaq bring to reason verb general
başına ağıl qoymaq bring to reason verb general
məhkəməyə çəkmək bring to trial verb general
cəmləşdirmək bring together verb general
dostlaşdırmaq bring together verb general
isinişdirmək bring together verb general
küçə hərəkətini dayandırmaq bring traffic to a standstill verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
yekələtmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
tərbiyələndirmək bring up verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
qurdalatmaq cause smb. to touch verb general
gətirtdirmək cause to bring verb general
dəydirmək cause to touch verb general
bağlanmaq get into touch verb general
ayrı düşmək lose touch verb general
əl dəymək touch verb general
toxunmaq touch on verb general
yüngül toxunmaq touch slightly verb general
bais olmaq bring verb general
doğurmaq bring verb general
oyatmaq bring verb general
səbəb olmaq bring verb general
törətmək bring verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
kömək etmək bring on verb general
dünyaya çıxarmaq bring out verb general
qusmaq bring up verb general
qaytarmaq bring up verb general
aid olmaq touch verb general
dəxli olmaq touch verb general
çatdırmaq bring verb general
qaldırmaq bring up verb general
korlamaq touch verb general
yüngül zərər vermək touch verb general
gəlir gətirmək bring verb general
gəlir vermək bring verb general
təsir göstərmək touch verb general
qaldırmaq bring verb general
əlaqədə olmaq touch verb general
təmasda olmaq touch verb general
irəli sürmək bring verb general
təqdim etmək bring verb general
almaq touch verb general
qoparmaq touch verb general
inandırmaq bring verb general
məcbur etmək bring verb general
vadar etmək bring verb general
küsəyən touch-me-not adjective general
qatılı with a touch of adjective general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
gurultulu alqışa səbəb olmaq bring down the house phrases general
gəlir gətirmək bring grist to the mill phrases general
sərfəli olmaq bring grist to the mill phrases general
qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözünü çıxartmaq bring haddock to paddock phrases general
hərracla satmaq bring hammer phrases general
həyat vermək bring into being phrases general
həyata gətirmək bring into being phrases general
yaratmaq bring into being phrases general
həyata keçirmək bring into effect phrases general
cəlb etmək bring into the picture phrases general
daxil etmək bring into the picture phrases general
toxunmaq bring into the picture phrases general
xatırlatmaq bring into the picture phrases general
özünə gəlmək bring oneself home phrases general
özünü düzəltmək bring oneself home phrases general
bir kəsi rüsvay etmək bring reproach on smb. phrases general
qaydaya salmaq bring rights phrases general
bit kəsin başına ağıl qoymaq bring smb. to his senses phrases general
hərraca qoymaq bring to a hammer phrases general
izahat istəmək bring to account phrases general
izahat tələb etmək bring to account phrases general
məsuliyyətə cəlb etmək bring to account phrases general
qovulub əldən salmaq bring to bay phrases general
həyata qaytarmaq bring to life phrases general
aşkar etmək bring to light phrases general
müəyyən etmək bring to light phrases general
heçə çıxartmaq bring to naught phrases general
yoxa çıxartmaq bring to naught phrases general
heç-heçə qurtarmaq bring to nought phrases general
yox etmək bring to nought phrases general
qaynama dərəcəsinə gətirmək bring to the boil phrases general
qaynatmaq bring to the boil phrases general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
Mənim onunla heç bir işim yoxdur I wouldn't touch him with a pair of tongs phrases general
əlinin altında in touch phrases general
yaxında in touch phrases general
bir kəslə təmasda in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqəni itirmək lose touch with smb. phrases general
sınağa çəkmək put to the touch phrases general
sınamaq put to the touch phrases general
limana daxil olmaq touch at a port phrases general
son həddə çatmaq touch bottom phrases general
yerə enmək touch down phrases general
salamlamaq touch hat phrases general
şübhəli müəssisə ilə iş görmək touch pitch phrases general
şübhəli şəxslə iş görmək touch pitch phrases general
üzüb sahilə çıxmaq touch shore phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
hədəfə düşmək touch the spot phrases general
yerinə düşmək touch the spot phrases general
zəif damarında tutmaq touch to the quick phrases general
cəld çap edən makinaçı touch typist phrases general
Göz dəyməsin! Touch wood! phrases general
əlinin altında within touch phrases general
yaxında within touch phrases general
istifadəyə vermək bring into service phrases general
istifadəyə vermək bring into use phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
Dəymə! Don't touch! phrases general
namxuda! touch wood! phrases general
təqsirkar elan etmək bring in a verdict of guilty phrases law
təqsirkar elan etmək bring smb. in guilty phrases law
yan xəttdən kənar in touch phrases sport
daxil olmaq touch at phrases nautical
arzuolunan nəticəni vermək bring into effect phrases general
lazımi nəticəni vermək bring into effect phrases general
var-yoxdan çıxartmaq bring to naught phrases general
yer üzündən silmək bring to nought phrases general
məsələnin mahiyyətinə varmaq touch bottom phrases general
qüvvəyə minmək bring into effect phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bring to the touch sınağa çəkmək phrases general
bring to the touch sınamaq phrases general