• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch fire (299 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
alov fire noun general
atəş fire noun general
işıq fire noun general
od fire noun general
yanğın kranı fire-cock noun general
kürə fire-pan noun general
manqal fire-pan noun general
növbətçi yanğınsöndürən fire-watcher noun general
bayram münasibətilə qalanan tonqal joy-fire noun general
tonqal siqnalı watch-fire noun general
tonqal camp-fire noun general
dil catch noun general
atəşin dayandırılması cease-fire noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
yaylım atəşi drum-fire noun general
atışma exchange of fire noun general
oddaq fire noun general
yanğın həyəcanı fire alarm noun general
od parçası fire and flame noun general
od-alov fire and flame noun general
odluq fire box noun general
yanacaq kamerası fire box noun general
yanğın söndürmə briqadası fire brigade noun general
yanğınsöndürən maşın fire engine noun general
od söndürən fire extinguisher noun general
odsöndürən fire extinguisher noun general
fitvaçı fire hand noun general
yanğın şlanqı fire hose noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
maşa fire irons noun general
qorluq fire of red-hot embers noun general
yanğın deposu fire station noun general
yanğınsöndürən stansiya fire station noun general
atəşpərəstlik fire worship noun general
atəşpərəst fire worshipper noun general
qor grains of fire in ashes noun general
top atəşi gun-fire noun general
gülləboran hurricane of fire noun general
massiv atəş massed fire noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
atəşgah temple of fire noun general
ocaq qəfəsi fire-bar noun technical
çarpaz atəş cross-fire noun military
atəş pərdəsi curtain-fire noun military
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
buxarı fire noun general
ocaq fire noun general
odluq fire noun general
peç fire noun general
plitə fire noun general
soba fire noun general
qoşun düşərgəsi tonqalı watch-fire noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
yanğın fire noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
od vurmaq fire verb general
odlanmaq fire verb general
qəsdən yandırmaq fire verb general
yandırmaq fire verb general
atəşə başlamaq fire away verb general
atəşi davam etdirmək fire up verb general
yanmaq be on fire verb general
tonqal qalamaq build a fire verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
quyruqlamaq catch by the tail verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
görmək catch sight verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
iy bilmək catch the smell verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
yandırtdırmaq cause smb. to put fire on verb general
atəşi dayandırmaq cease fire verb general
gülləyə basmaq center fire verb general
atışmaq exchange fire verb general
ocağı keçirtmək extinguish a fire verb general
yanğın söndürmək extinguish a fire verb general
od almaq fetch fire verb general
od tutmaq fetch fire verb general
açılmaq fire verb general
atəş açmaq fire verb general
atəşə tutmaq fire verb general
atmaq fire verb general
işdən qovmaq fire verb general
qovalamaq fire verb general
top atmaq fire a gun verb general
mina partlatmaq fire a mine verb general
tapançadan atəş açmaq fire a pistol verb general
atışmaq fire at each other verb general
gülləyə basmaq fire intensively verb general
güllə yağdırmaq fire intensively verb general
gülləboran etmək fire intensively verb general
oda düşmək get into the fire verb general
qatara tələsmək hurry to catch a train verb general
ocaq qalamaq kindle a fire verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
ocaq qalamaq make a fire verb general
atəş açmaq open a fire verb general
odlamaq put on fire verb general
odu keçirtmək put out a fire verb general
yanğın söndürmək put out a fire verb general
qazan asmaq put the pot on the fire verb general
asmaq put the saucepan on the fire verb general
od vurmaq set fire verb general
yandırmaq set fire verb general
alışdırmaq set on fire verb general
yanğın salmaq set on fire verb general
yanğın törətmək set on fire verb general
yandırmaq set on fire verb general
od çıxmaq strike fire verb general
alışmaq take fire verb general
odlanmaq take fire verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
özündən çıxmaq fire up verb general
atmaq fire verb military
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
qalamaq fire verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
yanğın fire adjective general
odpüskürən fire-spitting adjective general
odsuz-alovsuz without fire and flame adjective general
odsuz-ocaqsız without fire and hearth adjective general
atəş altında under fire adverb general
ilk döyüş sınağı baptism of fire phrases general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
atəşi kəsmək cease fire phrases general
elektrik peçi electric fire phrases general
elektrik sobası electric fire phrases general
topdan atəş açmaq fire a gun phrases general
atəş açmaq fire a shot phrases general
yanğın həyəcanı fire alarm phrases general
yanğınsöndürənlər komandası fire brigade phrases general
yanğınsöndürənlər dəstəsi fire brigade phrases general
yanğın deposu fire department phrases general
odsöndürən fire extinguisher phrases general
yanğınsöndürən fire guard phrases general
yanğından sığorta fire insurance phrases general
buxarı ləvazimatı fire irons phrases general
ciddi irad tutmaq fire off a gun phrases general
güllə kimi açılmaq fire off a gun phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. phrases general
bir kəsi suala tutmaq fire questions at smb. phrases general
atəşpərəstlik fire worship phrases general
oda sitayiş fire worship phrases general
atəşpərəst fire worshipper phrases general
oda sitayiş edən fire worshipper phrases general
qəflətən baş verən yanğın flash fire phrases general
qaz plitəsi gas fire phrases general
tünd spirtli içkilər liquid fire phrases general
boşa çıxarmaq miss fire phrases general
hədəfə düşməmək miss fire phrases general
atəş açmaq open fire phrases general
yağışdan çıxıb yağmura düşmək out of the frying-pan into the fire phrases general
Yağışdan çıxıb, yağmura düşmək Out of the frying-pan into the fire phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
düşmənin atəşinə tab gətirmək stand fire phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
sual yağdırmaq fire question phrases general
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire phrases general
oddan-alovdan keçmək go through fire and flame phrases general
Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük Out of the pan into the fire phrases general
odla oynamaq play with fire phrases general
odla zarafat etmək play with fire phrases general
Ocaq olmayan yerdən tüstü çıxmaz There's no smoke without fire phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
yağışdan çıxıb yağmura düşmək fall out of the pan into the fire phrases proverb
Yağışdan çıxıb yağmura düşmək Jump out of the frying-pan into the fire phrases proverb
yağışdan çıxıb yağmura düşmək leap the pan into the fire phrases proverb
Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz There's no smoke without fire phrases proverb
qoruyucu safety-catch phrases technical
atəşi dayandırmaq hold fire phrases military
atışma mutual exchange of fire phrases military
avtomatik yanğın siqnalı fire alarm phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
tənqidə dözmək stand fire phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch fire alov bürümək verb general
catch fire alovlanmaq verb general
catch fire odlanmaq verb general
catch fire yanmaq verb general
catch fire alışmaq verb general
vero