• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of deaf and dumb child (157 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bic chance-child noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
bala child noun general
çağa child noun general
körpə child noun general
uşaq child noun general
kar deaf noun general
oğulluq foster-child noun general
övladlıq foster-child noun general
qızlıq foster-child noun general
sahibsiz uşaq gutter-child noun general
fövqəladə istedadlı uşaq wonder-child noun general
vunderkind wonder-child noun general
əziz-xələf cherished child noun general
çocuq child noun general
evlad child noun general
övlad child noun general
son child noun general
yurdçu child noun general
balaca child noun general
lök child of a camel noun general
zəmanəsinin oğlu child of the epoch noun general
uşaq oyunu child's play noun general
lal-karlar deaf and dumb noun general
lal-kar əlifbası deaf and dumb alphabet noun general
lal-kar adam deaf and dumb person noun general
kar-lal deaf and mute noun general
kar deaf person noun general
kar-lal deaf-mute noun general
intizamlı uşaq disciplined child noun general
itaətsiz uşaq disobedient child noun general
lallar dumb noun general
lal meşə dumb forest noun general
lal dumb person noun general
lal səhnə dumb show noun general
qantel dumb-bells noun general
ata-bala father and child noun general
istirahətsiz uşaq fidgety child noun general
adaq first steps of a child noun general
iste'dadlı uşaq gifted child noun general
övladlılıq having a child noun general
vələduzinna illegitimate child noun general
haramzadə illegitimate child noun general
sonbeşik last-born child noun general
istəməli uşaq lovable child noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
naxələf mean child noun general
yaramaz naughty child noun general
çağa new-born child noun general
qırxlı uşaq new-born child noun general
ətcə nude child noun general
uşaqcıq poor child noun general
altıaylıq prematurely born child noun general
çocuq small child noun general
uşaqcıq small child noun general
lal-dinməz uşaq uncommunicative child noun general
naxələf unkind child noun general
zahı woman recently confined of a child noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
uşaqlıq etmək act like a child verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
anadan lal doğulmaq be born dumb verb general
kar olmaq be deaf verb general
lal olmaq be dumb verb general
qorxudan lal olmaq be dumb with fear verb general
döyükmək be struck dumb verb general
heyrətdən lal olmaq be struck dumb with astonishment verb general
lal olmaq become dumb verb general
lallaşmaq become dumb verb general
donuxmaq become dumb verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
uşağı sakit etmək calm the child verb general
uşağı pərvəriş etmək care for child verb general
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
övlad ı olmaq give birth to a child verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
lallaşmaq grow dumb verb general
övladlı olmaq have a child verb general
uşağı olmaq have a child verb general
doğuzdurmaq help give birth a child verb general
qudurtmaq let a child act freely verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
uşağı küş-küş eləmək lull a child sleep verb general
lal etmək make dumb verb general
uşağı sakitləşdirmək quieten the child verb general
lal kimi dayanmaq remain dumb verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
uşağı danlamaq reproach a child verb general
uşağı danlamaq reprove a child verb general
uşaq basdırmaq run over a child verb general
heyran etmək strike dumb verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
karlaşmaq turn deaf verb general
ağıreşidən deaf adjective general
kar deaf adjective general
lal-kar deaf-mute adjective general
lal dumb adjective general
tamam kar stone-deaf adjective general
uşaqcanlı child-loving adjective general
uşaqpərəst child-loving adjective general
uşaqsevən child-loving adjective general
körpə child's adjective general
uşaq child's adjective general
kar-lal deaf and dumb adjective general
lal-kar deaf and dumb adjective general
dilsiz dumb adjective general
anadangəlmə lal dumb from birth adjective general
lal-dinməz dumb silent adjective general
övladpərəst fond of one's child adjective general
övladlı having a child adjective general
ağıreşidən rather deaf adjective general
uşaq small child adjective general
uşaqlı with a child adjective general
etina etməyən deaf adjective general
əhəmiyyət verməyən deaf adjective general
qulaq asmayan deaf adjective general
dili tutulmuş dumb adjective general
lal olmuş dumb adjective general
nitqi qurumuş dumb adjective general
danışmaz dumb adjective general
dinməz dumb adjective general
dinməz-danışmaz dumb adjective general
sakit dumb adjective general
sirr saxlayan dumb adjective general
danışmadan ifa edilən dumb adjective general
sükuta qərq olmuş dumb adjective poetical
dilsiz-ağılsız dumb adjective general
hamilə olmaq be with child phrases general
boş iş child's play phrases general
elə-belə iş child's play phrases general
əhəmiyyətsiz iş child's play phrases general
məsləhətə qulaq asmayan deaf to advice phrases general
pantomima dumb show phrases general
mimikalı teatr tamaşası dumb show phrases general
dili tutulmaq fall dumb phrases general
lal olmaq fall dumb phrases general
qız uşağı female child phrases general
vaxtında doğulan uşaq full-term child phrases general
hamilə etmək get with child phrases general
dəcəl uşaq prankish child phrases general
nadinc uşaq prankish child phrases general
şuluq uşaq prankish child phrases general
hamilə quick with child phrases general
qulaqardına gəlmək turn a deaf ear phrases general
məhəl qoymamaq turn a deaf ear to phrases general
qulaqardına vurmaq turn a deaf ear to phrases general
saymamaq turn a deaf ear to phrases general
yetişdirmə foster child phrases general
özünü karlıqa qoymaq pretend to be deaf phrases general
özünü karlıqa qoymaq turn a deaf ear phrases general
özünü karlıqa vurmaq turn a deaf ear phrases general
qulaqardına vurmaq turn a deaf ear phrases general
qulaqardına vermək turn a deaf ear phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
deaf and dumb child lal-kar uşaq noun general