• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of every family has its black sheep (263 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qara black noun general
qaralıq black noun general
mazut black-oil noun general
ailə family noun general
qapqara jet-black noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
qaragülçülük astrakhan sheep breeding noun general
duda black noun general
ağ-qara fotoqrafiya black and white photography noun general
qara kürü black caviar noun general
qara bulud black cloud noun general
qara qəhvə black coffee noun general
qara qarağat black currant noun general
taun black death noun general
cinayətkarlıq black deed noun general
qara almaz black diamond noun general
qara brilyant black diamond noun general
fənər black eye noun general
şəvə black gem noun general
şəvə saçlar black hair noun general
qrafit black lead noun general
dəllalbazar black market noun general
mazut black oil noun general
mazutun komponenti black oil component noun general
qaraqul black slave noun general
qaraltı black spot noun general
qarasaqqallıq black-bearded noun general
mətbəxqurdu black-beetle noun general
qaragöz black-eyed girl noun general
qaragöz black-eyed woman noun general
transparant black-lined paper noun general
külfət dərdi care for family noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
ixrac edilən mazut export black oil noun general
əhli-əyal family noun general
əyal family noun general
fəsilə family noun general
külfət family noun general
soy family noun general
ailə həyatı family life noun general
məişət family life noun general
ailəbaz adam family man noun general
evdar family man noun general
ailəbaz family man noun general
familiya family name noun general
soyadı family name noun general
ailə vəziyyəti family status noun general
şəcərə family tree noun general
azailəlilik having a small family noun general
ailəsizlik having no family noun general
köç herd of sheep moving to new pastures noun general
qır kimi qara jet-black noun general
xartut kind of black mulberry noun general
oba large nomad family noun general
motalpapaq man wearing a cap of sheep's skin noun general
toğlu one-year-old sheep noun general
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time noun general
qığlama sheep noun general
davarçılıq sheep and goat breeding noun general
davar sheep and goats noun general
qoyun-keçi sheep and goats noun general
qoyun-quzu sheep and lambs noun general
qoyunabaxan sheep breeder noun general
qoyunçu sheep breeder noun general
qoyunçuluq sheep breeding noun general
pəyə sheep cote noun general
bayıl sheep pen noun general
xal-xal sheep pen noun general
qoyun örüşü sheep run noun general
şişək three-year-old sheep noun general
şişək two-year-old sheep noun general
kül-külfət whole family noun general
toğlu yearling sheep noun general
əyləndirən black-face noun American
çalağan black kite noun zoological
qoyun sheep noun zoological
qara boya black noun general
qara rəng black noun general
qaraağız black-face noun general
nəsil family noun general
axmaq sheep noun general
gic sheep noun general
sarsaq sheep noun general
səfeh sheep noun general
matəm paltarı black noun general
qara don black noun general
qara şrift black-face noun art
çirk black noun general
his black noun general
qara ləkə black noun general
qaradərili black noun general
zənci black noun general
qara rəngə boyamaq black verb general
işıqları söndürmək black out verb general
qaranlıq etmək black out verb general
tutqunlaşdırmaq black out verb general
işığı maskalamaq black out verb general
gizlətmək black out verb general
mazutlanmaq be coated with black oil verb general
qara geyinmək be dressed in black verb general
vakslamaq black verb general
davarçılıqla məşğul olmaq breed sheep and goats verb general
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black verb general
mazutlamaq coat with black oil verb general
qaraltmaq cover with black paint verb general
ailəsini tullamaq desert one's family verb general
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen verb general
fənərləmək give a black eye verb general
göyərtmək give a black eye verb general
evli-eşikli olmaq have a family verb general
qoyununu qırxdırmaq have one's sheep sheared verb general
qoyunları komalamaq huddle up sheep verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
atalıq etmək look after one's family verb general
arvadlıq etmək look after one's family verb general
göyərtmək make black verb general
ailəni təmin etmək provide for a family verb general
böyük ailə böyütmək rear a big family verb general
ailəni dirçəltmək rear a family verb general
ev-eşik sahibi olmaq start a family verb general
soya çəkmək take after one's family verb general
qara geyinmək wear black verb general
vurub qaraltmaq black verb general
huşunu itirmək black out verb general
səhnədə işığın söndürmək black out verb general
kölgədə qoymaq black out verb general
örtbasdır etmək black out verb general
qara black adjective general
ağ-qara black-and-white adjective general
barışmaz black-and-white adjective general
qəti black-and-white adjective general
qaraqaş black-browed adjective general
qaraqaşlı black-browed adjective general
qaragöz black-eyed adjective general
qaragözlü black-eyed adjective general
mərdimazar black-hearted adjective general
qəlbiqara black-hearted adjective general
zalım black-hearted adjective general
göy-qara blue-black adjective general
kömür kimi qara coal-black adjective general
ailə family adjective general
ailəsini sevən family adjective general
ailəvi family adjective general
evcanlı family adjective general
evdar family adjective general
qatran kimi qara as black as pitch adjective general
mazutlu besmear with black oil adjective general
şəvə black adjective general
quzğun black and shiny adjective general
ağ-qara black and white adjective general
qarasaqqal black-beard adjective general
qarasaqqallı black-beard adjective general
döşüqara black-breasted adjective general
qaraüzlü black-faced adjective general
şəvəsaç black-haired adjective general
qarayal black-maned adjective general
qarabığ black-moustached adjective general
qarabığlı black-moustached adjective general
dərisiqara black-skinned adjective general
ala-qara black-white adjective general
qapqara completely black adjective general
mazutlu covered with black oil adjective general
tünd-qara deep black adjective general
ailəbaz family adjective general
ailəcanlı family adjective general
ailəli family adjective general
ailəpərəst family adjective general
qohumluq əlaqələri family ties adjective general
evli-eşikli having a family adjective general
külfətli having a family adjective general
azailəli having a small family adjective general
qaraxal having black mole adjective general
qaraxallı having black mole adjective general
arvad-uşaqlı having family adjective general
davarlı having sheep and goats adjective general
qatran kimi qara jet-black adjective general
zil qara pitch black adjective general
qoyun sheep adjective general
qoyunçuluq sheep-breeding adjective general
qoyun sheep's adjective general
dümqara very black adjective general
qaraüzlü with black cover adjective general
qaranlıq black adjective general
qaşqabaqlı black-browed adjective general
qəmgin black-browed adjective general
üzügülməz black-browed adjective general
irsi family adjective general
miras family adjective general
nəsil family adjective general
nəsildən-nəslə keçən family adjective general
çirkli black adjective general
kirli black adjective general
kədərli black adjective general
qaşqabaqlı black adjective general
qəmgin black adjective general
ümidsiz black adjective general
ağır black adjective general
dəhşətli black adjective general
qorxulu black adjective general
nəsillikcə all the family adverb general
tayfalıqca all the family adverb general
ailəliklə all the family together adverb general
nəslən by family adverb general
ailə mülahizələrinə görə for family reasons adverb general
küllü-külfətli with the whole family adverb general
ailəsini atıb getmək abandon one's family phrases general
Ölmək ölməkdir, xırdalamaq nə deməkdir As well be hanged for a sheep as for a lamb phrases general
daş kömür black diamond phrases general
qaratorpaq black earth phrases general
vurulub göyərdilmiş göz black eye phrases general
pirat bayrağı black flag phrases general
neft black gold phrases general
qara qızıl black gold phrases general
qrafit black lead phrases general
cadu black magic phrases general
cadugərlik black magic phrases general
ovsun black magic phrases general
ovsunçuluq black magic phrases general
sehrbazlıq black magic phrases general
qara bazar black market phrases general
qara bazarda alver edən black marketeer phrases general
qara bazarda mal satan black marketeer phrases general
göyəm black thorn phrases general
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black phrases general
ailə həyatı family life phrases general
evli adam family man phrases general
ailəli adam family man phrases general
ailə sahibi family man phrases general
ailə vəzifələri family obligations phrases general
ailə mübahisəsi family row phrases general
qoyun sürüsü flock of sheep phrases general
ailə başçısı head of the family phrases general
kasıb ailə poor family phrases general
yoxsul ailə poor family phrases general
yaxşını pisdən fərqləndirmək separate the sheep from the goat phrases general
yaxşını yamandan seçmək separate the sheep from the goat phrases general
ağa qara, qaraya ağ demək turn into black phrases general
qoyun dərisi geymiş canavar wolf in sheep's clothing phrases general
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs phrases general
ağzını əzmək beat black and blue phrases general
ağız-burnunu əzmək beat black and blue phrases general
qəddarcasina döymək beat black and blue phrases general
qançır qədər döymək beat black and blue phrases general
qançır olana kimi döymək beat black and blue phrases general
qol-qabırğasını əzmək beat black and blue phrases general
qol-qabırğasını sındırmaq beat black and blue phrases general
Ailə eybəcərsiz olmaz Every family has its black sheep phrases general
keçini bostana buraxmaq set the wolf keep the sheep phrases general
qara qarağat black currant phrases botanical
qara tut black mulberry phrases botanical
qaraqovaq black poplar phrases botanical
çaqqal gavalısı black thorn phrases botanical
gəndalaş black elder phrases botanical
qara dəlik black hole phrases astronomical
qara qu quşu black swan phrases zoological
dörd divar arasında in the bosom of one's family phrases idiomatic
öz ailəsinin içində in the bosom of one's family phrases idiomatic
bir daş altdan, bir daş üstdən in the bosom of one's family phrases idiomatic
qana boyanmaq beaten black and blue phrases idiomatic
qana bələnmək beaten black and blue phrases idiomatic