• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of force back (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
güc force noun general
qüdrət force noun general
qüvvə force noun general
qüvvət force noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
aviasiya air force noun general
hava donanması air force noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
ilişmə qüvvəsi cohesive force noun general
ricət coming back noun general
əyici qüvvə deflecting force noun general
zorla departasiya edilmə deportation by force noun general
istiqamətverici qüvvə directing force noun general
partlayıcı qüvvə explosive force noun general
ərdəm force noun general
zor force noun general
hal force noun general
qiymə force-meat noun general
qaytarma giving back noun general
impulsiv güc impulsive force noun general
desant landing force noun general
cazibə magnetic force noun general
qulunc pain in one's back noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
kəramət wonder-working force noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
etibar force noun general
hörmət force noun general
nüfus force noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
mərkəzəqaçma qüvvəsi centripetal force noun physics
yedəkləmək back up noun computer
bel back noun general
aktivlik force noun general
gerçəklik force noun general
həqiqət force noun general
kəsər force noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
varlıq force noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
qoşunlar force noun collective noun
silahlı qüvvələr force noun collective noun
söykənəcək back noun general
dəlil force noun general
əsas force noun general
əsaslılıq force noun general
inandırıcılıq force noun general
məna force noun general
məntiq force noun general
sübutluluq force noun general
qaneedicilik force noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
müdafiəçi back noun sport
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
məcbur etmək force verb general
vadar etmək force verb general
möhkəm bağlamaq force upon verb general
üstündən sarımaq force upon verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
qayıtmaq be back verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
geri gətirmək bring back verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
qüvvəyə minmək come into force verb general
dartınmaq draw back verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
güc etmək force verb general
zor eləmək force verb general
zor göstərmək force verb general
zorlamaq force verb general
bəyirtmək force bleat verb general
gözətdirmək force darn verb general
uçurtmaq force fly verb general
güclə yemək force oneself to eat verb general
könülsüz yemək force oneself to eat verb general
zorla yemək force oneself to eat verb general
burunlamaq force out verb general
göturtmək force smb. to adopt verb general
ləlitmək force smb. to belittle verb general
cilovlatmaq force smb. to bridle verb general
odlatdırmaq force smb. to burn verb general
aldırmaq force smb. to buy verb general
sementlətdirmək force smb. to cement verb general
seçdirmək force smb. to choose verb general
çalxatmaq force smb. to churn verb general
palçıqlatdırmaq force smb. to clay verb general
palçıqlatmaq force smb. to clay verb general
sanatmaq force smb. to count verb general
saydırmaq force smb. to count verb general
saydırtmaq force smb. to count verb general
peyinlətdirmək force smb. to dung verb general
sadalatmaq force smb. to enumerate verb general
otartdırmaq force smb. to graze verb general
malalatdırmaq force smb. to harrow verb general
aralatmaq force smb. to leave verb general
sevdirmək force smb. to love verb general
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order verb general
sahmanlatmaq force smb. to put in order verb general
sazlatdırmaq force smb. to repair verb general
sazlatmaq force smb. to repair verb general
surğuclatmaq force smb. to seal verb general
silkələtmək force smb. to shake verb general
səpdirmək force smb. to sow verb general
sərdirmək force smb. to spread out verb general
çömbəltmək force smb. to squat verb general
səpələtmək force smb. to throw about verb general
soyundurtmaq force smb. to undress verb general
əmişdirmək force to suckle verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
geri baxmaq look back verb general
qüvvəsini itirmək lose its force verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
qalaqlatmaq pile force smb. pile up verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
güclə almaq take by force verb general
zorla almaq take by force verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
zor işlətmək use force verb general
zorakılıq etmək use force verb general
zor işlətmək use physical force verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
güclə batırılmaq force under verb nautical
soxulmaq force under verb nautical
geri vermək back verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
geriyə nəzər salmaq carry back verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
zor işlətmək force verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
dala-dala getmək back verb general
ləğv etmək call back verb general
sürətləndirmək force verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
tıxanmaq back up verb general
tıxaclanmaq back up verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
geriyə getmək back up verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
arxa back adjective general
dal back adjective general
daldakı back adjective general
geridəki back adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
uzaq back adjective general
əks back adjective general
tərs back adjective general
köhnə back adjective general
dala back adverb general
geri back adverb general
geriyə back adverb general
çiynində pick-a-back adverb general
dalında pick-a-back adverb general
arxada at the back adverb general
arxa back adverb general
dalı back adverb general
arxa-arxaya back to back adverb general
dal-dala back to back adverb general
dalqabaq back to front adverb general
tərs back to front adverb general
tərsinə back to front adverb general
cəbrən by force adverb general
güc ilə by force adverb general
güclə by force adverb general
zor ilə by force adverb general
zorla by force adverb general
zorlama by force adverb general
zülm ilə by force adverb general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
force back boğmaq verb general
force back gizlətmək verb general
force back saxlamaq verb general