• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of in the narrow sense of the word (242 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
eyham half-word noun general
üstüörtülü söz half-word noun general
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
dar yer narrow noun general
darısqal yer narrow noun general
ensiz yer narrow noun general
dardüşüncəlilik narrow-mindedness noun general
darfikirlilik narrow-mindedness noun general
məhdudluq narrow-mindedness noun general
səthilik narrow-mindedness noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
dəqiq məna strict sense noun general
danlaq swear-word noun general
söyüş swear-word noun general
kəlam word noun general
söz word noun general
obrazlı təsvir word-painting noun general
cinas word-play noun general
kalambur word-play noun general
söz oyunu word-play noun general
ağıllı a man of sense noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
daralma getting narrow noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
bir kəlmə in one word noun general
səhəng long copper jar with a narrow long neck for water noun general
sənək long copper jar with a narrow long neck for water noun general
sözübütöv adam man of one's word noun general
dar fraksiya narrow fraction noun general
siçanyolu narrow path noun general
narta narrow sledge driven by dogs noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
dayazdüşüncəlilik narrow-mindedness noun general
dayazfikirlilik narrow-mindedness noun general
meşşanlıq narrow-mindedness noun general
səviyyəsizlik narrow-mindedness noun general
dayazbiliklilik narrow-mindedness noun general
lazımi söz proper word noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
tabe söz subordinate word noun general
ərz word noun general
kəlmə word noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
sözyaratma word-building noun general
sözdəyişdirmə word-changing noun general
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
söz yaradıcılığı word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-formation noun linguistic
söz sırası word-order noun linguistic
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
danışıq word noun general
nitq word noun general
fikir word noun general
məsləhət word noun general
mülahizə word noun general
qeyd word noun general
rəy word noun general
vəd word noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
əmr word noun general
göstəriş word noun general
məna sense noun general
məxfi söz word noun general
parol word noun general
çağırış word noun general
şüar word noun general
daralmaq narrow verb general
ensizləşmək narrow verb general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
münasib sözlər seçmək word verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
ismarlanmaq be sent a word verb general
daralmaq become narrow verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
söz düzəltmək build a word verb general
daraltdırmaq cause smb. narrow verb general
ensizlətdirmək cause smb. to narrow verb general
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
söz vermək give one's word verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
daraltmaq narrow verb general
darlaşdırmaq narrow verb general
darlaşmaq narrow verb general
ensizləşdirmək narrow verb general
ensizlətmək narrow verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
söz salmaq put in a word verb general
inadla susmaq refuse to utter a word verb general
söz axtarmaq seek for a word verb general
ismarlamaq send word verb general
duyuxmaq sense verb general
cınqırını çıxartmaq utter a word verb general
qıymaq narrow verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
dar narrow adjective general
ensiz narrow adjective general
qıyıqgöz narrow-eyed adjective general
qıyıqgözlü narrow-eyed adjective general
dardüşüncəli narrow-minded adjective general
darfikirli narrow-minded adjective general
dayaz narrow-minded adjective general
məhdud narrow-minded adjective general
səthi narrow-minded adjective general
uzağı görməyən narrow-minded adjective general
darboğaz narrow-necked adjective general
darboğazlı narrow-necked adjective general
uzağı görməyən narrow-sighted adjective general
yaxından görən narrow-sighted adjective general
boş narrow-souled adjective general
dəyərsiz narrow-souled adjective general
əhəmiyyətsiz narrow-souled adjective general
sözübütöv keeping one's word adjective general
anlaqsız lacking common sense adjective general
darkeş narrow adjective general
danabaş narrow-minded adjective general
dayazdüşüncəli narrow-minded adjective general
dayazfikirli narrow-minded adjective general
meşşan narrow-minded adjective general
səviyyəsiz narrow-minded adjective general
darca rather narrow adjective general
darısqal rather narrow adjective general
dartəhər rather narrow adjective general
ensizcə rather narrow adjective general
daralınlı with a narrow forehead adjective general
darboğaz with a narrow neck adjective general
hərfi word for word adjective general
sözdüzəldici word-building adjective general
sözdəyişdirici word-changing adjective general
söztörədici word-formative adjective general
ensizyarpaqlı narrow-leaved adjective botanical
çətin narrow adjective general
məhdud narrow adjective general
məhdudlaşdırılmış narrow adjective general
bəsarətsiz narrow-sighted adjective general
fərasətsiz narrow-sighted adjective general
gələcəyi görməyən narrow-sighted adjective general
azca narrow adjective general
bir az narrow adjective general
dəqiq narrow adjective general
ətraflı narrow adjective general
hərtərəfli narrow adjective general
şifahi by word of mouth adverb general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word adverb general
sözbəsöz word by word adverb general
söz-söz word by word adverb general
eynən word for word adverb general
kəlmə-kəlmə word for word adverb general
hərf-hərf word for word adverb general
öz aramızdı mum's the word adverb idiomatic
alınma söz adopted word phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söz vermək give word phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
münasib söz tapmaq hit right word phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
son moda last word in smth. phrases general
son moda last word on smth. phrases general
gor narrow house phrases general
məzar narrow house phrases general
qəbir narrow house phrases general
son mənzil narrow house phrases general
dar düşüncə narrow mind phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
acı söz sharp word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
sinonim söz synonymous word phrases general
Vicdanım haqqı! Upon my word! phrases general
məxfi söz watch word phrases general
parol watch word phrases general
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases general
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling phrases general
arifə bir işarə word to the wise phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
paslı söz rusty word phrases general
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word phrases general
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap phrases computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest phrases proverb
yağlı söz warm word phrases rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
son söz last word in smth. phrases general
son söz last word on smth. phrases general
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
in the narrow sense of the word sözün dar mənasında phrases general