• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of long (212 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
Yaşa! Long live phrases general
Var olsun! Long live! phrases general
Yaşa! Long live!; phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
long uzun fasilə noun general
long uzun müddət noun general
big long-necked race of hens ları noun general
daddy-long-legs uzunayaqlılar noun general
hour-long bir saatlıq noun general
long bill uzunmüddətli veksel noun general
long boat barkas noun general
long copper jar with a narrow long neck for water səhəng noun general
long copper jar with a narrow long neck for water sənək noun general
long for könlü olmaq noun general
long interval qısa interval noun general
long pants reytuz noun general
long primer korpus noun general
long ridge of water ləpə noun general
long ton böyük ton noun general
long way uzaq yol noun general
long way uzaqlıq noun general
long worktable dəzgah noun general
long-distance race uzaq məsafəyə qaçış noun general
long-eared kürə noun general
long-eared owl qulaqlı bayquş noun general
long-fibred flax uzunlifli asral noun general
long-legs uzunayaqlılar noun general
long-moustached man lopabığ noun general
long-range missile uzaqmənzilli raket noun general
long-suffering qatlaşma noun general
long-term credit uzun müddətli kredit noun general
long-windedness uzunçuluq noun general
long-working oil uzunömürlü yağ noun general
man with long arms əliuzun noun general
sheepskin cap with long hair şələpapaq noun general
tall long man şalban noun general
thin and long-necked person anqut noun general
long can atmaq verb general
long çox istəmək verb general
long həsrətində olmaq verb general
have a long talk əngi qızışmaq verb general
have a long tongue dili uzun olmaq verb general
last long uzun çəkmək verb general
live as long as see one's grand and great-grandchild nəvəli-nəticəli olmaq verb general
live long nəvəli-nəticəli olmaq verb general
live so long saç ağartmaq verb general
live so long saç-birçək ağartmaq verb general
long könlü istəmək verb general
long könlünə düşmək verb general
long qəm yemək verb general
long qəm cəkmək verb general
long for küsənmək verb general
long for smth. can atmaq verb general
long for smth. quzulamaq verb general
look elegant in a long dress uzun paltarda lətafətli görünmək verb general
meet again after a long absence qovuşmaq verb general
stay for a long time düşüb-qalmaq verb general
stay too long gecikmək verb general
stay too long ləngimək verb general
wait for a long time illərlə gözləmək verb general
long uzun adjective general
long-eared uzunqulaq adjective general
long-haired uzunsaç adjective general
long-suffering dözümlülük adjective general
long-suffering əzabkeşlik adjective general
long-suffering səbirlilik adjective general
century-long yüzillik adjective general
having long and thin beard təkəsaqqal adjective general
having long and thin beard təkəsaqqallı adjective general
hour-long birsaatlıq adjective general
long qulac-qulac adjective general
long uzunçəkən adjective general
long uzunsürən adjective general
long-armed uzunqol adjective general
long-barrelled uzunlülə adjective general
long-beaked uzundimdik adjective general
long-bearded uzunsaqqal adjective general
long-bearded uzunsaqqallı adjective general
long-boled uzungövdə adjective general
long-dated uzunmüddətli adjective general
long-drawn-out uzunçəkən adjective general
long-eared uzunqulaqlı adjective general
long-eared uzunsünbül adjective general
long-eared uzunsünbüllü adjective general
long-gripped uzunsap adjective general
long-hafted uzunsap adjective general
long-haired saçlı adjective general
long-haired uzuntük adjective general
long-haired uzunyun adjective general
long-helved uzunsap adjective general
long-horn uzunbuynuz adjective general
long-horn uzunbuynuzlu adjective general
long-horned uzunbuynuz adjective general
long-horned uzunbuynuzlu adjective general
long-lapped uzunətək adjective general
long-lasting uzunmüddətli adjective general
long-legged caydaq adjective general
long-legged uzunayaq adjective general
long-legged uzunbaldır adjective general
long-legged uzunbaldırlı adjective general
long-legged uzunpaça adjective general
long-legged uzunqıç adjective general
long-legged uzunqılça adjective general
long-lived uzunömürlü adjective general
long-maned uzunyal adjective general
long-maned yallı adjective general
long-moustached lopabığ adjective general
long-moustached uzunbığ adjective general
long-necked anqutboğaz adjective general
long-necked armudboğaz adjective general
long-necked durnaboğaz adjective general
long-necked qəlyanboğaz adjective general
long-necked uzunboğaz adjective general
long-necked uzunboyun adjective general
long-nosed burnuuzun adjective general
long-nosed uzunburun adjective general
long-poled uzunsap adjective general
long-range uzaqvuran adjective general
long-shafted uzunsap adjective general
long-sighted uzaqgörən adjective general
long-skirted uzunətək adjective general
long-skirted uzuntuman adjective general
long-sleeved uzunqol adjective general
long-staffed uzunsap adjective general
long-standing çoxdankı adjective general
long-staple uzunlifli adjective general
long-suffering hövsələli adjective general
long-tailed uzunquyruq adjective general
long-tailed uzunquyruqlu adjective general
long-term çoxillik adjective general
long-term perspektiv adjective general
long-term uzunmüddətli adjective general
long-time uzunmüddətli adjective general
long-tongued ağzıboş adjective general
long-tongued ağzıcırıq adjective general
long-tongued ağzısuyuq adjective general
long-tongued ağzıyırtıq adjective general
long-tongued diliuzun adjective general
long-trunked uzungövdə adjective general
long-tubed uzunlülə adjective general
long-wattled uzunsaqqal adjective general
long-waved uzundalğa adjective general
long-winded dilotu yeyən adjective general
long-winded uzunçu adjective general
long-winded person uzunçu adjective general
long-woolled uzunyun adjective general
too long upuzun adjective general
very long upuzun adjective general
very long uzun-uzun adjective general
with a long and thick beard topasaqqal adjective general
with a long and thick beard topasaqqallı adjective general
with a long and thick beard topsaqqal adjective general
with a long moustache lopabığ adjective general
with long hair uzunsaç adjective general
with long plaits uzunsaç adjective general
long uzun adjective general
long-eared eşşək adjective general
long-eared eşşək kimi adjective general
night-long bütün gecə adjective general
night-long bütün gecə davam edən adjective general
night-long gecə boyu davam edən adjective general
long uzun-uzadı adjective general
before long tezliklə adverb general
ere long tezliklə adverb general
ere long bu günə - sabaha adverb general
long uzun müddətə adverb general
all the way long yol uzunu adverb general
for a long time ata-babadan adverb general
for a long time bayaqdan adverb general
long uzun adverb general
long uzun-uzadı adverb general
long ago bayaqdan adverb general
long ago çoxdan adverb general
long time uzun vaxt adverb general
long-windedly uzun-uzadı adverb general
not long after bir az keçmiş adverb general
not long after birhovurdan adverb general
not long ago yaxın keçmişdə adverb general
not long ago təzəlikdə adverb general
not long ago bayaq adverb general
since long qədimdən adverb general
long uzun müddət adverb general
long ərzində adverb general
long müddətində adverb general
as long as işdir phrases general
at long last əvvəl-axır phrases general
at long range uzaq məsafədə phrases general
at long range uzaqda phrases general
face as long as a fiddle hüznlü sifət phrases general
gentleman of the long robe hakim phrases general
gentleman of the long robe hüquqşünas phrases general
He that sups with the devil needs a long spoon İtlə dost olanın əlində çomağı gərək phrases general
long home gor phrases general
long home gor evi phrases general
long home qəbir phrases general
long home qəbir evi phrases general
long hundred yüz iyirmi phrases general
long since çoxdan phrases general
long term uzun müddət davam edən phrases general
long term uzunmüddətli phrases general
long time uzun müddət davam edən phrases general
long ton uzun ton phrases general
long while ago çoxdan phrases general
long-range policy uzunməqsədli siyasət phrases general
not long since bir az bundan əvvəl phrases general
not long since bu günlərdə phrases general
not long since bu yaxınlarda phrases general
so long as əgər phrases general
take a long shot uzaq gələcəyi görmə phrases general
May your life be long! Ömrün uzun olcun! phrases general
pull the long bow uydurma danışmaq phrases general
So long! Hələlik! phrases general
to cut a long story short əlqərəz phrases general