• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lose all sense of shame (239 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
abır shame noun general
abır-həya shame noun general
həya shame noun general
xəcalət shame noun general
dəqiq məna strict sense noun general
ağıllı a man of sense noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
ar shame noun general
ayıb shame noun general
eyib shame noun general
rüsvay shame noun general
xəcillik shame noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
bədnamçılıq shame noun general
biabırçılıq shame noun general
rüsvayçılıq shame noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
məna sense noun general
itirmək lose verb general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
utandırmaq shame verb general
utanmaq shame verb general
xəcalət çəkmək shame verb general
biabır olunmaq be covered with shame verb general
ayıbını bilməmək be dead to shame verb general
abrı həyası olmamaq be dead to shame verb general
həyasını itirmək be lost to shame verb general
utandığından üzü rəng verib rəng almaq blush with shame verb general
xəcalətdən qızarmaq blush with shame verb general
xar olmaq bring shame upon oneself verb general
xəcalətdən ölmək burn with shame verb general
arıqlatmaq cause smb. to lose flesh verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
xar olmaq cover oneself with shame verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
arı yemək have no shame verb general
mat olmaq lose verb general
korşalmaq lose acuteness verb general
rövnəq dən düşmək lose beauty verb general
rəngi çıxmaq lose color verb general
solmaq lose color verb general
bozarmaq lose color verb general
etibardan düşmək lose confidence verb general
sidqi sıyrılmaq lose confidence verb general
sarsılmaq lose confidence verb general
insanlıqdan çıxmaq lose conscience verb general
vicdansızlaşmaq lose conscience verb general
ağlı başından getmək lose consciousness verb general
huşunu itirmək lose consciousness verb general
qəşş etmək lose consciousness verb general
cəsarətsizləşmək lose courage verb general
ruhdan düşmək lose courage verb general
ruh dan düşmək lose courage verb general
ləyaqəti itirmək lose dignity verb general
abırdan düşmək lose dignity verb general
boşalmaq lose electric charge verb general
adı batmaq lose fame verb general
lələk tökmək lose feathers verb general
arıqlamaq lose flesh verb general
arıqlaşmaq lose flesh verb general
ordu batmaq lose flesh verb general
cansızlaşmaq lose flesh verb general
ölmək lose freshness verb general
qartdanmaq lose freshness verb general
ruhdan düşmək lose heart verb general
abırdan düşmək lose honor verb general
ümidini itirmək lose hope verb general
naümid olmaq lose hope verb general
məyuslaşmaq lose hope verb general
ikiləşmək lose inner unity verb general
soyumaq lose interest verb general
qüvvəsini itirmək lose its force verb general
sönükləşmək lose its luster verb general
iştahasını itirmək lose one's appetite verb general
qansızlaşmaq lose one's blood partly verb general
ləhləmək lose one's breath verb general
insanlıqdan çıxmaq lose one's character verb general
kəsərdən düşmək lose one's efficacy verb general
tarazlığı itirmək lose one's equilibrium verb general
ismətini itirmək lose one's honor verb general
həlak olmaq lose one's life verb general
yetimləşmək lose one's parents verb general
ağlı başından getmək lose one's senses verb general
göz işığından məhrum olmaq lose one's sight verb general
yuxusuzlaşmaq lose one's sleep verb general
yuxuxsuzlamaq lose one's sleep verb general
üzülmək lose one's strength verb general
coşmaq lose one's temper verb general
qızlığını itirmək lose one's virginity verb general
azıxmaq lose one's way verb general
azmaq lose one's way verb general
donuxmaq lose one's wits verb general
hövsələdən çıxmaq lose patience verb general
qərarsızlıq göstərmək lose patience verb general
səbir kasası daşmaq lose patience verb general
səbri tükənmək lose patience verb general
adı batmaq lose prestige verb general
nüfuzunu itirmək lose prestige verb general
nəzərdən düşmək lose prestige verb general
kəsərini itirmək lose sharpness verb general
korşalmaq lose sharpness verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
qüvvədən düşmək lose strength verb general
səbri tükənmək lose temper verb general
döyüşü uduzmaq lose the battle verb general
mərci uduzmaq lose the bet verb general
fürsəti əldən qaçırmaq lose the chance verb general
məğlub olmaq lose the game verb general
tərgimək lose the habit verb general
tərgitdirmək lose the habit verb general
ayrı düşmək lose touch verb general
izi itirmək lose track verb general
ləpir itirmək lose track verb general
qüvvəsini itirmək lose validity verb general
arıqlamaq lose weight verb general
abrını almaq put shame verb general
abırlamaq put shame verb general
qızartmaq put shame verb general
başını aşağı etmək put shame verb general
urvatsız etmək put to shame verb general
duyuxmaq sense verb general
özünü biabır etmək shame verb general
həyasını atmaq throw off all shame verb general
batmaq lose verb general
itmək lose verb general
yoxa çıxmaq lose verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
bədnam etmək shame verb general
biabır etmək shame verb general
rüsvay etmək shame verb general
uduzmaq lose verb general
anlaqsız lacking common sense adjective general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
sağlam fikir common sense phrases general
Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir Either to win the horse or lose the saddle phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz Grasp all, lose all phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
dilənçi halına düşmək lose a fortune phrases general
var-yoxdan çıxmaq lose a fortune phrases general
yaxşı vəzifəni itirmək lose a good position phrases general
imkanı əldən buraxmaq lose an opportunity phrases general
imkanı əldən itirmək lose an opportunity phrases general
imkanı əldən vermək lose an opportunity phrases general
geri çəkilmək lose ground phrases general
geriləmək lose ground phrases general
öz mövqeyini itirmək lose ground phrases general
ruhdan düşmək lose heart phrases general
gözdən itirmək lose of phrases general
ağlını itirmək lose one's reason phrases general
özündən çıxmaq lose one's temper phrases general
döyüşü uduzmaq lose the field phrases general
izi itirmək lose the scent phrases general
püşkü uduzmaq lose the toss phrases general
bir kəslə əlaqəni itirmək lose touch with smb. phrases general
nəfəsi kəsilmək lose wind phrases general
təngnəfəs olmaq lose wind phrases general
tövşümək lose wind phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
abırdan düşmək lose honour phrases general
abırdan düşmək lose dignity phrases general
abıra qısılmaq not to lose one's honour phrases general
abrını almaq put to shame phrases general
Ar olsun! For shame! phrases general
Eyib olsun! For shame! phrases general
Artıq tamah baş yarar lose all phrases general
cəsarətsizləşmək lose heart phrases general
ruh dan düşmək lose heart phrases general
könlü viran olmaq lose heart phrases general
coşmaq lose one's goat phrases general
kefi korlanmaq lose one's good spirits phrases general
kefi qarışmaq lose one's good spirits phrases general
kefi pozulmaq lose one's good spirits phrases general
ağlını itirmək lose one's head phrases general
çaşmaq lose one's head phrases general
başını itirmək lose one's head phrases general
sərsəmləmək lose one's head phrases general
sərsəmləşmək lose one's head phrases general
sarsımaq lose one's head phrases general
təntimək lose one's head phrases general
sevdaya düşmək lose one's heart phrases general
vurulmaq lose one's heart phrases general
yerə girmək sink into the earth for shame phrases general
özündən çıxmaq lose one's wool phrases spoken language
qəzəblənmək lose one's wool phrases spoken language
nəzərdən qaçırmaq lose of phrases general
unutmaq lose of phrases general
doğru yoldan kənara çıxmaq lose the scent phrases general
doğru yoldan sapmaq lose the scent phrases general
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
lose all sense of shame xəcalət çəkməmək verb general