• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of make be made up (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
istehsal make noun general
mal make noun general
mənası olmaq make sense noun general
kosmetika make-up noun general
nanə arağı alcoholic drink made of mint noun general
bozbaş Azerbaijani dish made of chopped meat noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
qurut dried balls made from sour milk noun general
dövrə large plate made of copper noun general
yalançılıq make-believe noun general
çarhovuz man-made pond noun general
xaltura money made on the side noun general
məhsul off-make noun general
təndir oven made of clay in a hole in the earth noun general
geyim-kecim ready-made clothes noun general
hazırpaltar mağazası ready-made clothes shop noun general
hazır resept ready-made formula noun general
irəşmə rope made of goat's wool noun general
qatıqaşı skilly made of rice and sour milk noun general
atlama soft drink made of water and sour clotted milk noun general
qoraba thick preserve made of grapes noun general
qrim make-up noun theatrical
tikmək make verb general
yaratmaq make verb general
təşkil etmək make up verb general
toplamaq make up verb general
sevişmək make love verb general
dəmlənmək be made verb general
dəmləşmək be made verb general
qayırılmaq be made verb general
salınmaq be made verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
bədbinləşdirilmək be made a pessimist verb general
acılaşdırılmaq be made bitter verb general
sakitləşdirilmək be made calm verb general
nikbinləşdirilmək be made cheerful verb general
anladılmaq be made clear verb general
daimiləşdirilmək be made constant verb general
inandırılmaq be made convinced verb general
ağırlaşdırılmaq be made difficult verb general
ayaqlanmaq be made dirty verb general
bahalandırılmaq be made expensive verb general
simasızlaşdırılmaq be made faceless verb general
nazikləşdirilmək be made finer verb general
ağırlaşdırılmaq be made heavier verb general
bağlanmaq be made into a knot verb general
səhifələnmək be made into pages verb general
faş olmaq be made known verb general
uzadılmaq be made longer verb general
dəqiqləşdirmək be made more exact verb general
dürüstləşdirilmək be made more precise verb general
köhnəldilmək be made old verb general
nikbinləşdirilmək be made optimistic verb general
bütövləşdirilmək be made perfect verb general
fağırlaşdırılmaq be made poor verb general
xüsusiləşdirilmək be made private verb general
səmərələşdirilmək be made productive verb general
kobudlaşdırılmaq be made rough verb general
qabalaşdırılmaq be made rough verb general
dayazlandırılmaq be made shallow verb general
darısqallaşdırılmaq be made smaller verb general
rəndələnmək be made smooth verb general
substantivləşdirilmək be made substantivized verb general
inandırılmaq be made sure verb general
dadlandırılmaq be made tasty verb general
qalınlaşdırılmaq be made thicker verb general
durulaşdırılmaq be made thin verb general
nazikləşdirilmək be made thinner verb general
susdurulmaq be made to keep silence verb general
yararlaşdırılmaq be made useful verb general
əyaniləşdirilmək be made visual verb general
durulaşdırılmaq be made watery verb general
enləşdirilmək be made wider verb general
kəsdirmək break make smb. break off verb general
daraltdırmaq cause smb. make tight verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
qrimlətdirmək cause smb. to make up verb general
sığışdırılmaq go be made go in verb general
bişirmək make verb general
hasilə gətirmək make verb general
alışıb-verişmək make a bargain verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
təzim etmək make a bow verb general
cingildətmək make a clatter verb general
qırtlamaq make a cluck verb general
giley etmək make a complaint verb general
gileylənmək make a complaint verb general
kompres qoymaq make a compress verb general
kompromisə getmək make a compromise verb general
kontrakt bağlamaq make a contract verb general
astarlamaq make a dab verb general
əmanət qoymaq make a deposit verb general
fərq etmək make a difference verb general
qap-qur etmək make a din verb general
ianə vermək make a donation verb general
anqırtmaq make a donkey bray verb general
köçürmək make a fair copy verb general
fetişləşdirmək make a fetish verb general
bəzi qeydlər etmək make a few remarks verb general
ocaq qalamaq make a fire verb general
yumruğunu düymək make a fist verb general
yumruğunu düyünləmək make a fist verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
Sarsaqlamaq make a fool of oneself verb general
var-dövlət qazanmaq make a fortune verb general
barınmaq make a fortune verb general
masqaraya qoymaq make a fun verb general
küyə düşmək make a fuss verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
qapmaq make a grab verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
irişmək make a grin verb general
dadanmaq make a habit of going somewhere verb general
saplamaq make a helve verb general
dəlmək make a hole verb general
qap-qur etmək make a hubbub verb general
qarğabazarı salmaq make a hubbub verb general
gəzib-dolanmaq make a journey verb general
düyümləmək make a knot verb general
düyün vurmaq make a knot verb general
düyün bağlamaq make a knot verb general
barınıb-batmaq make a large fortune verb general
qatarlamaq make a line verb general
siyahı tərtib etmək make a list verb general
ilməkləmək make a loop verb general
adam etmək make a man verb general
xəritə cızmaq make a map verb general
bələdləmək make a mark verb general
nişan qoymaq make a mark verb general
qələt etmək make a mistake verb general
səhv etmək make a mistake verb general
səhv eləmək make a mistake verb general
xataya yol vermək make a mistake verb general
ağlı çaşmaq make a mistake verb general
ehtiyatsızlıqdan səhvə yol vermək make a mistake through carelessness verb general
inildəmək make a moan verb general
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph verb general
qaraçılıq salmaq make a noise verb general
qilu-qal salmaq make a noise verb general
səs salmaq make a noise verb general
səs qaldırmaq make a noise verb general
səs etmək make a noise verb general
səs eləmək make a noise verb general
taqqıldamaq make a noise verb general
vurhay salmaq make a noise verb general
qaraqışqırıq qoparmaq make a noise verb general
qeyd etmək make a note verb general
naxış açmaq make a pattern verb general
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living verb general
bəxş etmək make a present verb general
bəxşiş vermək make a present verb general
sovqat vermək make a present verb general
bağışlamaq make a present verb general
etiraz səsini ucaltmaq make a protest verb general
girdirmək make a push verb general
tez sıçrayış etmək make a rapid leap verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
görüş təyin etmək make a rendezvous verb general
məlumat vermək make a report verb general
məruzə etmək make a report verb general
xahişlə müraciət etmək make a request verb general
cummaq make a run verb general
qoparaqlanmaq make a rush verb general
qurban vermək make a sacrifice verb general
sadağa vermək make a sacrifice verb general
güdaza vermək make a sacrifice verb general
səhnə düzəltmək make a scene verb general
sensasiya doğurmaq make a sensation verb general
saplamaq make a shaft verb general
qaş göz etmək make a sign with one's eye and eyebrow verb general
qapmaq make a snatch verb general
dombalaqlanmaq make a somersault verb general
nitq irad etmək make a speech verb general
fikri müdafiə etmək make a stand for the idea verb general
bəyanat vermək make a statement verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
dala addım atmaq make a step backwards verb general
başabaş dəyişmək make a straight swap verb general
qəti etiraz etmək make a strong protest verb general
müvəffəqiyyətə malik olmaq make a success verb general
tappıldamaq make a thud verb general
dolaşmaq make a tour verb general
peyman bağlamaq make a vow verb general
yol vermək make a way verb general
çələng hörmək make a wreath verb general
büzmək make a wry face verb general
bollatmaq make abundant verb general
uzlaşdırmaq make agree verb general
oxşatmaq make alike verb general
güzəşt etmək make allowance verb general
avans vermək make an advance verb general
pusmaq make an ambush verb general
dilbir olmaq make an appointment verb general
vədə vermək make an appointment verb general
vədələşmək make an appointment verb general
sözləşmək make an appointment verb general
basqın etmək make an attack verb general
cəhd etmək make an effort verb general
gücənmək make an effort verb general
dayandırmaq make an end verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inyeksiya etmək make an injection verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
inventarizasiya etmək make an inventory verb general
lağa qoymaq make an object of derision verb general
qovğa salmaq make an uproar verb general
dava-şava salmaq make an uproar verb general
acıqlandırmaq make angry verb general
böyələkləndirmək make angry verb general
böyələtmək make angry verb general
hirsləndirmək make angry verb general
havalandırmaq make angry verb general
məsuliyyətə cəlb etmək make answer verb general
köhnəltmək make antiquated verb general
kürkünə birə salmaq make anxious verb general
narahat olmaq make anxious verb general
nigaran etmək make anxious verb general
nigaran qoymaq make anxious verb general
qayğılandırılmaq make anxious verb general
incitmək make anxious verb general
ölçü götürmək make arrangements verb general
süniləşdirmək make artificial verb general
təzələmək make as good as new verb general
rövnəqləndirmək make beautiful verb general
gərdək qurmaq make bed for newly married people verb general
babatlaşdırmaq make better verb general
cinsləşdirmək make better verb general
avandlaşdırmaq make better verb general
acılaşdırmaq make bitter verb general
acıtmaq make bitter verb general
göyərtmək make black verb general
korşaltmaq make blunt verb general
kütləşdirmək make blunt verb general
kütləşdirilmək make blunt verb general
cəsarət etmək make bold verb general
cürətləndirmək make bold verb general
cəsarətlənmək make bold verb general
çatışdırmaq make both ends meet verb general
şəfəqləndirmək make brighter verb general
kələ-kötürləşdirmək make bumpy verb general
bürokratlaşdırmaq make bureaucratic verb general
hesab çəkmək make calculation verb general
qabarlatmaq make callous verb general
kargah toxumaq make carpet verb general
qarıldamaq make caw; qarıldaşma verb general
dəyişikliklər etmək make changes verb general
kömür basmaq make charcoal verb general
kömür yandırmaq make charcoal verb general
zığıldatmaq make cheep verb general
başa salmaq make clear verb general
çözmək make clear verb general
kobudlaşdırmaq make coarse verb general
solğunlaşdırmaq make colorless verb general
bozartmaq make colorless verb general
qaldırmaq make colors verb general
birlikdə hərəkət etmək make common cause verb general
küy qaldırmaq make commotion verb general
güzəştə getmək make concessions verb general
daimiləşdirmək make constant verb general
sıxıntı vermək make constraint verb general
aşnalıq etmək make court verb general
böyələkləndirmək make cross verb general
nəmlətmək make damp verb general
qaranlıqlaşdırmaq make dark verb general
dərinlətmək make deeper verb general
ləzzətləndirmək make delicious verb general
çətinləşdirmək make difficult verb general
qəlizləndirmək make difficult verb general
nahar hazırlamaq make dinner verb general
bulaşdırmaq make dirty verb general
kirləndirmək make dirty verb general
kirlətmək make dirty verb general
ayaqlamaq make dirty verb general
gicəllətmək make dizzy verb general
gicəlləndirmək make dizzy verb general
içirmək make drunk verb general
kefləndirmək make drunk verb general
donuqlaşdırmaq make dull verb general
lal etmək make dumb verb general
asanlaşdırmaq make easier verb general
yüngülləşdirmək make easier verb general
yüngüllətmək make easier verb general
qolaylamaq make easy verb general
kəsərsiz etmək make edgeless verb general
kütləşdirmək make edgeless verb general
səmərələşdirmək make effective verb general
səy göstərmək make efforts verb general
səy etmək make efforts verb general
səy eləmək make efforts verb general
qeyrət etmək make efforts verb general
düşmən qazanmaq make enemies verb general
düz etmək make even verb general
düzləşdirmək make even verb general
hamarlamaq make even verb general
hər cür səy göstərmək make every effort verb general
yəqinləşdirmək make exact verb general
dəqiqləşdirmək make exact verb general
qaş-göz oynatmaq make eyes verb general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
make be made up mazlanmaq verb general