• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of make fall (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
düşmə fall noun general
yıxılma fall noun general
istehsal make noun general
mal make noun general
mənası olmaq make sense noun general
kosmetika make-up noun general
şehdüşmə dew-fall noun general
şehləmə dew-fall noun general
məhv fall noun general
payız fall noun general
temperaturun düşməsi fall in temperature noun general
yalançılıq make-believe noun general
məhsul off-make noun general
axır fall noun general
son fall noun general
süqut fall noun figurative meaning
qrim make-up noun theatrical
şəlalə fall noun general
yıxılmaq fall verb general
tərk etmək fall away verb general
qoruyub getmək fall away verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
sıralanmaq fall in verb general
cərgəyə düzlənmək fall in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq fall in with verb general
rastlaşmaq fall in with verb general
hücum etmək fall on verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
küsüşmək fall out verb general
savaşmaq fall out verb general
mübahisə etmək fall out verb general
arxası üstə yıxılmaq fall over verb general
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fall through verb general
uğursuzluğa düçar olmaq fall through verb general
bir işə girişmək fall to verb general
düçar olmaq fall under verb general
məruz qalmaq fall under verb general
tikmək make verb general
yaratmaq make verb general
təşkil etmək make up verb general
toplamaq make up verb general
sevişmək make love verb general
sallanmaq be about fall verb general
kəsdirmək break make smb. break off verb general
daraltdırmaq cause smb. make tight verb general
azarlatmaq cause smb. to fall ill verb general
naxoşlatdırmaq cause smb. to fall ill verb general
dadandırmaq cause smb. to fall into a habit verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
qrimlətdirmək cause smb. to make up verb general
daraşdırmaq cause to fall verb general
gerilətmək cause to fall verb general
küsdürmək cause to fall out verb general
basmalamaq fall verb general
basmarlamaq fall verb general
çökəlmək fall verb general
daraşmaq fall verb general
güdaza getmək fall a prey verb general
güdaza getmək fall a victim verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
uyumaq fall asleep verb general
yuxuya getmək fall asleep verb general
aparmaq fall asleep verb general
gedə-gedə yatmaq fall asleep on one's feet verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
dala galmaq fall behind verb general
geri düşmək fall behind verb general
geriləmək fall behind verb general
geri qalmaq fall behind verb general
alçalmaq fall down verb general
bayılmaq fall down in a faint verb general
bihuş olmaq fall down in a faint verb general
pilləkandan yıxılmaq fall downstairs verb general
şəhid olmaq fall for a righteous cause verb general
qarmaq fall for the bait verb general
nəzərdən düşmək fall from favor verb general
göydən düşmək fall from the moon verb general
küt getmək fall from the oven wall onto the embers verb general
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels verb general
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels verb general
əhvalı qarışmaq fall ill verb general
azara düşmək fall ill verb general
azarlamaq fall ill verb general
dərd çəkmək fall ill verb general
yorğan-döşəyə düşmək fall ill verb general
azarlanmaq fall ill verb general
isindirmək fall ill with malaria verb general
keçəlləşmək fall ill with mange verb general
angina olmaq fall ill with quinsy verb general
keçəlləşmək fall ill with tetter verb general
vərəmləmək fall ill with tuberculosis verb general
dammaq fall in drops verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
ucuzlanmaq fall in price verb general
hissini itirmək fall insensible verb general
gözdən düşmək fall into a disgrace verb general
tora düşmək fall into a net verb general
tələyə düşmək fall into a trap verb general
tənəzzül etmək fall into decay verb general
gözdən düşmək fall into disesteem verb general
eyib içində olmaq fall into disgrace verb general
pis ad çıxarmaq fall into dispute verb general
adı çıxmaq fall into dispute verb general
istifadədən çıxmaq fall into disuse verb general
karıxmaq fall into error verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
dağılmaq fall into pieces verb general
kəməndə düşmək fall into pitfall verb general
kasıb düşmək fall into poverty verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
şirnikmək fall into the habit verb general
dadanmaq fall into the habit of doing some action verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
diz çökmək fall on one's knee verb general
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate verb general
əyişmək fall out verb general
çırpışmaq fall out verb general
dilləşmək fall out verb general
dişi düşmək fall out verb general
küsmək fall out verb general
lilləmək fall out verb general
üz çevirmək fall out verb general
üz döndərmək fall out verb general
tökülmək fall out verb general
küsüşmək fall out with each other verb general
ağnamaq fall over and over verb general
kirimək fall silent verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
sükuta getmək fall thinking verb general
ayağa döşənmək fall to one's feet verb general
uçmaq fall to pieces verb general
dağılmaq fall to the ground verb general
darmadağın olmaq fall to the ground verb general
tilsimə düşmək fall under the spell verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
gumbuldamaq fall with a bang verb general
tappıltı ilə düşmək fall with a thud verb general
şappıldamaq fall with noise verb general
şarpıldamaq fall with noise verb general
bişirmək make verb general
hasilə gətirmək make verb general
alışıb-verişmək make a bargain verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
təzim etmək make a bow verb general
cingildətmək make a clatter verb general
qırtlamaq make a cluck verb general
giley etmək make a complaint verb general
gileylənmək make a complaint verb general
kompres qoymaq make a compress verb general
kompromisə getmək make a compromise verb general
kontrakt bağlamaq make a contract verb general
astarlamaq make a dab verb general
əmanət qoymaq make a deposit verb general
fərq etmək make a difference verb general
qap-qur etmək make a din verb general
ianə vermək make a donation verb general
anqırtmaq make a donkey bray verb general
köçürmək make a fair copy verb general
fetişləşdirmək make a fetish verb general
bəzi qeydlər etmək make a few remarks verb general
ocaq qalamaq make a fire verb general
yumruğunu düymək make a fist verb general
yumruğunu düyünləmək make a fist verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
Sarsaqlamaq make a fool of oneself verb general
var-dövlət qazanmaq make a fortune verb general
barınmaq make a fortune verb general
masqaraya qoymaq make a fun verb general
küyə düşmək make a fuss verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
qapmaq make a grab verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
irişmək make a grin verb general
dadanmaq make a habit of going somewhere verb general
saplamaq make a helve verb general
dəlmək make a hole verb general
qap-qur etmək make a hubbub verb general
qarğabazarı salmaq make a hubbub verb general
gəzib-dolanmaq make a journey verb general
düyümləmək make a knot verb general
düyün vurmaq make a knot verb general
düyün bağlamaq make a knot verb general
barınıb-batmaq make a large fortune verb general
qatarlamaq make a line verb general
siyahı tərtib etmək make a list verb general
ilməkləmək make a loop verb general
adam etmək make a man verb general
xəritə cızmaq make a map verb general
bələdləmək make a mark verb general
nişan qoymaq make a mark verb general
qələt etmək make a mistake verb general
səhv etmək make a mistake verb general
səhv eləmək make a mistake verb general
xataya yol vermək make a mistake verb general
ağlı çaşmaq make a mistake verb general
ehtiyatsızlıqdan səhvə yol vermək make a mistake through carelessness verb general
inildəmək make a moan verb general
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph verb general
qaraçılıq salmaq make a noise verb general
qilu-qal salmaq make a noise verb general
səs salmaq make a noise verb general
səs qaldırmaq make a noise verb general
səs etmək make a noise verb general
səs eləmək make a noise verb general
taqqıldamaq make a noise verb general
vurhay salmaq make a noise verb general
qaraqışqırıq qoparmaq make a noise verb general
qeyd etmək make a note verb general
naxış açmaq make a pattern verb general
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living verb general
bəxş etmək make a present verb general
bəxşiş vermək make a present verb general
sovqat vermək make a present verb general
bağışlamaq make a present verb general
etiraz səsini ucaltmaq make a protest verb general
girdirmək make a push verb general
tez sıçrayış etmək make a rapid leap verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
görüş təyin etmək make a rendezvous verb general
məlumat vermək make a report verb general
məruzə etmək make a report verb general
xahişlə müraciət etmək make a request verb general
cummaq make a run verb general
qoparaqlanmaq make a rush verb general
qurban vermək make a sacrifice verb general
sadağa vermək make a sacrifice verb general
güdaza vermək make a sacrifice verb general
səhnə düzəltmək make a scene verb general
sensasiya doğurmaq make a sensation verb general
saplamaq make a shaft verb general
qaş göz etmək make a sign with one's eye and eyebrow verb general
qapmaq make a snatch verb general
dombalaqlanmaq make a somersault verb general
nitq irad etmək make a speech verb general
fikri müdafiə etmək make a stand for the idea verb general
bəyanat vermək make a statement verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
dala addım atmaq make a step backwards verb general
başabaş dəyişmək make a straight swap verb general
qəti etiraz etmək make a strong protest verb general
müvəffəqiyyətə malik olmaq make a success verb general
tappıldamaq make a thud verb general
dolaşmaq make a tour verb general
peyman bağlamaq make a vow verb general
yol vermək make a way verb general
çələng hörmək make a wreath verb general
büzmək make a wry face verb general
bollatmaq make abundant verb general
uzlaşdırmaq make agree verb general
oxşatmaq make alike verb general
güzəşt etmək make allowance verb general
avans vermək make an advance verb general
pusmaq make an ambush verb general
dilbir olmaq make an appointment verb general
vədə vermək make an appointment verb general
vədələşmək make an appointment verb general
sözləşmək make an appointment verb general
basqın etmək make an attack verb general
cəhd etmək make an effort verb general
gücənmək make an effort verb general
dayandırmaq make an end verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inyeksiya etmək make an injection verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
inventarizasiya etmək make an inventory verb general
lağa qoymaq make an object of derision verb general
qovğa salmaq make an uproar verb general
dava-şava salmaq make an uproar verb general
acıqlandırmaq make angry verb general
böyələkləndirmək make angry verb general
böyələtmək make angry verb general
hirsləndirmək make angry verb general
havalandırmaq make angry verb general
məsuliyyətə cəlb etmək make answer verb general
köhnəltmək make antiquated verb general
kürkünə birə salmaq make anxious verb general
narahat olmaq make anxious verb general
nigaran etmək make anxious verb general
nigaran qoymaq make anxious verb general
qayğılandırılmaq make anxious verb general
incitmək make anxious verb general
ölçü götürmək make arrangements verb general
vero