• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ready made clothes (179 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
geyim clothes noun general
libas clothes noun general
üst-baş clothes noun general
gecə paltarı night-clothes noun general
nanə arağı alcoholic drink made of mint noun general
bozbaş Azerbaijani dish made of chopped meat noun general
uşaq libası baby-clothes noun general
sivil paltar civilian clothes noun general
əyin clothes noun general
geyim-kecim clothes noun general
nəzir clothes noun general
pal-paltar clothes noun general
paltar clothes noun general
mirat clothes of a dead-man noun general
paltar səbəti clothes-basket noun general
bak clothes-boiler noun general
paltar şotkası clothes-brush noun general
zivə clothes-line noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
qurut dried balls made from sour milk noun general
paltarlıq fabric for clothes noun general
dövrə large plate made of copper noun general
çarhovuz man-made pond noun general
dəyirmanlıq mill-ready grain noun general
xaltura money made on the side noun general
köhnə-kürüş old clothes noun general
cın-cındır old clothes noun general
təndir oven made of clay in a hole in the earth noun general
geyim-kecim ready-made clothes noun general
hazırpaltar mağazası ready-made clothes shop noun general
hazır resept ready-made formula noun general
irəşmə rope made of goat's wool noun general
cın-cındır shabby clothes noun general
yığılma shrinkage of clothes noun general
qatıqaşı skilly made of rice and sour milk noun general
zər-ziba smart clothes noun general
isladılmış paltar soaked clothes noun general
islanmış paltar soaked clothes noun general
atlama soft drink made of water and sour clotted milk noun general
üst geyimləri street-clothes noun general
bayram paltarı Sunday clothes noun general
bələk swaddling clothes noun general
bələkağı swaddling clothes noun general
qoraba thick preserve made of grapes noun general
islaq paltalar wet clothes noun general
gündəlik paltar work-day clothes noun general
nağd pul ready noun spoken language
yataq dəyişəyi clothes noun general
yüngül ev paltarı night-clothes noun general
hazır vəziyyət ready noun military
dəmlənmək be made verb general
dəmləşmək be made verb general
qayırılmaq be made verb general
salınmaq be made verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
bədbinləşdirilmək be made a pessimist verb general
acılaşdırılmaq be made bitter verb general
sakitləşdirilmək be made calm verb general
nikbinləşdirilmək be made cheerful verb general
anladılmaq be made clear verb general
daimiləşdirilmək be made constant verb general
inandırılmaq be made convinced verb general
ağırlaşdırılmaq be made difficult verb general
ayaqlanmaq be made dirty verb general
bahalandırılmaq be made expensive verb general
simasızlaşdırılmaq be made faceless verb general
nazikləşdirilmək be made finer verb general
ağırlaşdırılmaq be made heavier verb general
bağlanmaq be made into a knot verb general
səhifələnmək be made into pages verb general
faş olmaq be made known verb general
uzadılmaq be made longer verb general
dəqiqləşdirmək be made more exact verb general
dürüstləşdirilmək be made more precise verb general
köhnəldilmək be made old verb general
nikbinləşdirilmək be made optimistic verb general
bütövləşdirilmək be made perfect verb general
fağırlaşdırılmaq be made poor verb general
xüsusiləşdirilmək be made private verb general
səmərələşdirilmək be made productive verb general
kobudlaşdırılmaq be made rough verb general
qabalaşdırılmaq be made rough verb general
dayazlandırılmaq be made shallow verb general
darısqallaşdırılmaq be made smaller verb general
rəndələnmək be made smooth verb general
substantivləşdirilmək be made substantivized verb general
inandırılmaq be made sure verb general
dadlandırılmaq be made tasty verb general
qalınlaşdırılmaq be made thicker verb general
durulaşdırılmaq be made thin verb general
nazikləşdirilmək be made thinner verb general
susdurulmaq be made to keep silence verb general
yararlaşdırılmaq be made useful verb general
əyaniləşdirilmək be made visual verb general
durulaşdırılmaq be made watery verb general
enləşdirilmək be made wider verb general
bişmək be ready verb general
əmrə müntəzir olmaq be ready for the order verb general
davakar olmaq be ready to fight verb general
ürəyi dolmaq be ready to weep verb general
paltar qaynatmaq boil clothes verb general
yaylamaq dress summer clothes verb general
hazırlaşmaq get ready verb general
sazlanmaq get ready verb general
sığışdırılmaq go be made go in verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
hazırcavab olmaq have a ready tongue verb general
üst-başı olmamaq have no clothes verb general
mazlanmaq make be made up verb general
hazırlamaq make ready verb general
paltar geymək put on clothes verb general
hazırcavab olmaq ready-witted: be ready-witted verb general
közərdilmək red-hot: be made red-hot verb general
paltar islatmaq soak clothes verb general
paltar soyunmaq take off one's clothes verb general
hücuma hazır combat-ready adjective general
düzəldilmiş made adjective general
istehsal edilmiş made adjective general
qayırılmış made adjective general
təzə new-made adjective general
təzə düzəldilmiş new-made adjective general
hazır ready adjective general
hazırlanmış ready adjective general
hazır ready-made adjective general
boy-buxunlu well-made adjective general
cüssəli well-made adjective general
qədd-qamətli well-made adjective general
tən-dürüst well-made adjective general
fabrika factory-made adjective general
ala-yarımçıq half-made adjective general
əldəqayırma home-made adjective general
hazır made adjective general
bazarı made for sale adjective general
sələ made of straw adjective general
sifarişli made to measure adjective general
sifarişli made to order adjective general
qrimli made up adjective general
quraşdırılmış made up adjective general
uydurma made up adjective general
durulaşdırılmış made watery adjective general
süni man-made adjective general
hazırcavab ready adjective general
mövcud ready adjective general
əl altından olan ready at hand adjective general
qurulu ready-made adjective general
tikili ready-made adjective general
anlayan ready-witted adjective general
geyinikli with one's clothes on adjective general
hazır vəziyyət ready adjective general
bacarıqlı well-made adjective general
mahir well-made adjective general
məharətli well-made adjective general
qabil well-made adjective general
quruluş etibarı ilə mükəmmək well-made adjective general
yaxşı qurulmuş well-made adjective general
nağd ready adjective general
hazır vəziyyətdə ready adverb general
paltar səbəti clothes basket phrases general
paltar şotkası clothes brush phrases general
paltar kəndiri clothes line phrases general
zivə clothes line phrases general
paltar güvəsi clothes moth phrases general
sancaq clothes peg phrases general
sıxac clothes peg phrases general
bir şeyi hazır etmək get smth. ready phrases general
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready phrases general
nağd pul ready cash phrases general
istifadəyə hazır ready for use phrases general
nağd pul ready money phrases general
atüstü edilmiş rough and ready phrases general
başdansovma rough and ready phrases general
tələm-tələsik edilmiş rough and ready phrases general
tələsik edilmiş rough and ready phrases general
sancaq clothes pin phrases American
sıxac clothes pin phrases American
bələk swaddling-clothes plural general
bələkbağı swaddling-clothes plural general
qundaq swaddling-clothes plural general
qundaqbağı swaddling-clothes plural general
vero