• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of related to the time of field husbandry (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kərpic zavodu brick-field noun general
bağlanma vaxtı closing-time noun general
kömür yatağı coal-field noun general
çəmən field noun general
çöl field noun general
düzənlik field noun general
əkin yeri field noun general
otlaq field noun general
sahə field noun general
tarla field noun general
zəmi field noun general
yarım iş günü half-time noun general
yarım iş həftəsi half-time noun general
əkinçilik husbandry noun general
kənd təsərrüfatı husbandry noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
buz meydanı ice-field noun general
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time noun general
gecə night-time noun general
gecə vaxtı night-time noun general
sülh zamanı peace-time noun general
dərs müddəti term-time noun general
dərs vaxtı term-time noun general
çağ time noun general
vaxt time noun general
zaman time noun general
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half noun general
təcili sövdələşmə time-bargain noun general
vaxtında sövdələşmə time-bargain noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card noun general
ara time-out noun general
fasilə time-out noun general
tənəffüs time-out noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server noun general
iküzlü adam time-server noun general
opportunist time-server noun general
zəmanə adamı time-server noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving noun general
ikiüzlülük time-serving noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
vaxtın yoxlanılması time-signal noun general
xronometraj time-study noun general
cədvəl time-table noun general
günəmuzd iş time-work noun general
günəmuzd time-worker noun general
günəmuzd işçi time-worker noun general
zaman zərfləri adverbs of time noun general
badımcanlıq aubergine field noun general
arpalıq barley field noun general
cəbhə battle-field noun general
ögeylik being related by parent who has remarried noun general
kələmlik cabbage field noun general
kömür hövzəsi coal-field noun general
pambıq tarlası cotton field noun general
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag noun general
almaz şaxtası diamond field noun general
nahar vaxtı dinner-time noun general
badımcanlıq egg-plant field noun general
mədən field noun general
səhra topları field artillery noun general
pilotka field cap noun general
əkin-biçin field cropping noun general
istehkamçı field engineer noun general
istehkamçı işi field engineering noun general
ordu Field Forces noun general
səhra binoklu field glasses noun general
səhra durbini field glasses noun general
səhra qospitalı field hospital noun general
tarlaçılıq field husbandry noun general
nizamnamə field manual noun general
çölsiçanı field mouse noun general
çöl siçanı field mouse noun general
tarla siçanı field mouse noun general
noxudluq field of peas noun general
siyasət sahəsi field of politics noun general
gimnastyorka field shirt noun general
tarlaçılıq field-crop cultivation noun general
tarlaçı field-crop grower noun general
istehkamçı rota field-engineer company noun general
manqabaşçısı field-team leader noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
macal free time noun general
əyani şöbə full-time department noun general
qızıllı sahə gold-field noun general
elat group of related people noun general
el-elat group of related people noun general
biçin mövsümü harvest-time noun general
biçənək hay field noun general
kənaflıq hemp-field noun general
buzluq ice field noun general
macalsızlıq lack of time noun general
vaxtsızlıq lack of time noun general
asudəlik leisure time noun general
yemək vaxtı meal time noun general
xır melon field noun general
nanəlik mint field noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
idman meydanı playing field noun general
əkinlik ploughed field noun general
əkin ploughed field noun general
qələməlik poplar field noun general
çağdaşlıq present time noun general
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time noun general
sakitləşmə müddəti recovery time noun general
qohum dillər related languages noun general
sönmə müddəti response time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
raketodrom rocket air field noun general
həmin vaxt same time noun general
quzuçu shepherd who takes care of lambs in the field noun general
quzuotaran shepherd who takes care of lambs in the field noun general
hovur short period of time noun general
öynəlik some eatable matter for one time noun general
boş vaxt spare time noun general
çiyələklik strawberry field noun general
kövşənlik stubble-field noun general
üçtarlalı three-field system noun general
əsna time noun general
əyyam time noun general
öynə time noun general
zəmanə time noun general
reqlament time limit noun general
soldatlıq time of being a soldier noun general
tabel time-board noun general
yüngül atletika track and field athletics noun general
alaqlı tarla weedy field noun general
yüngül atletika track-and-field noun sport
ekspozisiya time-exposure noun photography
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
aerodrom field noun general
meydança field noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
qənaət husbandry noun general
qənaətçilik husbandry noun general
qənaətkarlıq husbandry noun general
möhlət time noun general
müddət time noun general
vədə time noun general
qrafik time-table noun general
döyüş meydanı field noun general
oyunun yarısında fasilə half-time noun general
taymlar arasında fasilə half-time noun general
fəaliyyət sahəsi field noun general
iş vaxtı time noun general
dairə field noun general
əsr time noun general
həyat time noun general
ömür time noun general
sətir field noun computer
dəfə time noun general
vaxt tapmaq time verb general
aldatmaq two-time verb general
vəfasız çıxmaq two-time verb general
vəfasızlıq etmək two-time verb general
çatışdırmaq be hardly in time verb general
xəstəlik keçirtmək be ill for a time verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
qohumlaşmaq become related verb general
qaynayıb-qarışmaq become related verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
vaxtında gəlmək come in time verb general
yetişmək come in time verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
vaxtını bölmək divide one's time verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
macal tapmaq find time verb general
əngi qızışmaq forget the time in conversation verb general
əylənmək have a good time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
şənlənmək have a good time verb general
şadlıq etmək have a good time verb general
zillət çəkmək have a hard time verb general
şadyanalıq etmək have a rattling time verb general
darıxmaq have a tedious time verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
boş-bikar gəzmək loaf one's time verb general
qohumlaşdırmaq make related verb general
peyinləmək muck the field verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor verb general
dümələnmək spend much time verb general
girləmək spend one's time in vain verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit verb general
illərlə gözləmək wait for a long time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxtı boş keçirtmək waste time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
vaxtı hesablamaq time verb general
vaxt təyin etmək time verb general
vaxtı göstərmək time verb sport
görünməmiş all-time adjective general
misilsiz all-time adjective general
son dərəcə all-time adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
əlaqəli related adjective general
üç dəfə three-time adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured adjective general
vaxta qənaət edən time-saving adjective general
geyilmiş time-worn adjective general
köhnə time-worn adjective general
köhnəlmiş time-worn adjective general
nimdaş time-worn adjective general
istehkamçı field-engineer adjective general
axır for some time past adjective general
uzunmüddətli long-time adjective general
çoxşaxəli many-field adjective general
köhnə old-time adjective general
əlaqədar related adjective general
vədəsiz time without time limit adjective general
köhnə time-honored adjective general
köhnə time-honoured adjective general
qulluq müddətini bitirmiş time-expired adjective military
qulluq müddətini qurtarmış time-expired adjective military
xidmət müddətini bitirmiş time-expired adjective military
xidmət müddətini qurtarmış time-expired adjective military
üçtarlalı three-field adjective agricultural
ikitarlalı two-field adjective agricultural
qohumluq əlaqəsi olan related adjective general
qohum related adjective general
hər dəfə every time adverb general
məqamında in time adverb general
vaxtında in time adverb general
damcı-damcı a drop at a time adverb general
qətrə a drop at a time; qətrəbəqətrə adverb general
öncə ahead of time adverb general
qabaqdan ahead of time adverb general
digər vaxt another time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
getdikcə as time goes on adverb general
hər hansı bir müddətdə at any time adverb general
vaxtbivaxt at any time adverb general
vaxtlı-vaxtsız at any time adverb general
hər vaxt at any time adverb general
heç zaman at no time adverb general
vaxtıilə at one time adverb general
bir zaman at one time adverb general
bugünkü vaxtda at the present time adverb general
bunula birlikdə at the same time adverb general
eyni zamanda at the same time adverb general
bu dəmdə at this time adverb general
hər vaxt each time adverb general
hər öynədə every time adverb general
hər zaman every time adverb general
ata-babadan for a long time adverb general
bayaqdan for a long time adverb general
müddətə for a time adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
ayaqüstü for a time adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
axırıncı dəfə for the last time adverb general
son dəfə for the last time adverb general
sonuncu dəfə for the last time adverb general
hələ for the time being adverb general
ilk dəfədən from the first time adverb general
indidən from this time adverb general
ata-babadan from time immemorial adverb general
təkəmseyrək from time to time adverb general
vaxtdan vaxta from time to time adverb general
vaxtdan-vaxta from time to time adverb general
ayda-ildə from time to time adverb general
ertədən in good time adverb general
indidən in good time adverb general
əvvəlcədən in good time adverb general
bilatəxir in no time adverb general
dabanbasa in no time adverb general
bizim vaxtda in our time adverb general
indiki zamanda in our time adverb general
bu halda in this time adverb general
vaxtlı in time adverb general
vaxtlı-vaxtında in time adverb general
az vaxt little time adverb general
uzun vaxt long time adverb general
gələn dəfə next time adverb general
bir-bir one at a time adverb general
zaman və məkan xaricində regardless of time and space adverb general
dübarə second time adverb general
ata-babadan since olden time adverb general
müddətdək since that time adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bəzi vaxt some time adverb general
haçandan-haçana some time later adverb general
axır-əvvəl some time or other adverb general
gec-tez some time or other adverb general
otuz-otuz thirty at a time adverb general
bu dəfə this time adverb general
dönə-dönə time and again adverb general
Keçənə güzəşt deyərlər A lost time is never found again phrases general
münasib vaxtı gözləmək abide one's time phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
related to the time of field husbandry əkin-biçin adjective general