• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

söz: Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vah Read more
Translation of söz (189 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
söz verbal noun grammatical
söz word noun general
söz say noun general
dördhecalı söz tetrasyllable noun general
tək olan söz singular noun grammatical
boş söz tosh noun spoken language
beşhecalı söz pentasyllable noun general
bağlayıcı söz connective noun grammatical
söz seçmə diction noun general
birləşdirici söz connective noun grammatical
xarici söz exotic noun general
üstüörtülü söz vurma inkling noun general
lazımi söz proper word noun general
söz ehtiyatı lexicon noun general
mənasız söz nonsense noun general
mənasız söz hooey noun general
söz birləşməsi phrase noun grammatical
hikmətli söz aphorism noun general
üçhecalı söz trisyllable noun general
təkhecalı söz monosyllable noun general
boş söz nonsense noun general
söz oyunu word-play noun general
üstüörtülü söz half-word noun general
xoş söz compliment noun general
kiçiltmə söz diminutive noun general
çoxhecalı söz polysyllable noun grammatical
axmaq söz nonsense noun general
toxunan söz jeer noun general
söz vermə parole noun general
məzəli söz joke noun general
söz atma innuendo noun general
söz vurma insinuation noun general
söz oyunu quibble noun general
söz-söhbət hearsay noun general
səkkizhecalı söz octasyllable noun general
söz oyunu pun noun general
hikmətli söz saying noun general
tabe söz subordinate word noun general
yaxın mənalı söz synonym noun general
boş söz trash noun general
aktiv söz ehtiyatı active stock of words noun general
söz vermə promise noun general
söz vurma inkling noun general
axmaq söz hooey noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
ingilis dilindən alınma söz briticism noun general
uşağın anasına müraciətlə dediyi söz mammy noun general
aktiv söz ehtiyatı active fund of words noun general
söz-söhbət altercation noun general
danışıq dilində çox işlənən söz və ifadələr colloquialism noun general
mənasız söz bilk noun general
boş söz boloney noun spoken language
söz saxlamayan blab noun general
söz sırası word-order noun linguistic
təmiz söz troth noun archaism
doğru söz troth noun archaism
çeynənmiş söz cliche noun general
söz yaradıcılığı word-building noun linguistic
əsərlərin başında yazılan hikmətli söz epigraph noun general
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
uşaqların işlətdiyi söz və ifadələr babyism noun general
alınma söz borrowing noun linguistic
söz-söhbət whisper noun general
məzəli söz wheeze noun spoken language
axmaq söz tripe noun rude word
söz saxlamayan sieve noun general
boş söz froth noun general
mürəkkəb söz compound noun linguistic
kinayəli söz pungency noun general
sözün əvvəlinə söz artırma prosthesis noun linguistic
hibrid söz blend noun general
söz birləşməsi collocation noun general
söz oyunu quirk noun general
acı söz pungency noun general
boş söz gaff noun general
kök söz primitive noun linguistic
söz seli gush noun general
söz-söhbət whispering noun general
mənasız söz humbug noun general
boş söz humbug noun general
mənasız söz froth noun general
hikmətli söz maxim noun general
sevimli söz byword noun general
söz axını gush noun general
böyük söz catchword noun general
söz oynatma quip noun general
söz vermə pledge noun general
kəskin söz snap noun general
baş söz catchword noun general
mürəkkəb söz düzəltmə composition noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
açar söz keyword noun computer
mənasız söz truck noun spoken language
lüzumsuz söz circumvolution noun general
boş söz truck noun spoken language
söz vermə faith noun general
söz vermə hand noun general
məxfi söz word noun general
layiqsiz söz demək say indecent words verb general
söz qaçırmaq let out a secret verb general
söz açmaq start a conversation verb general
söz gəzdirmək tittle-tattle verb general
söz azdırmaq evade verb general
söz anlamaq be quick verb general
söz salmaq put in a word verb general
söz dəymək be touched with smb.'s words verb general
bir-iki söz demək say a few words verb general
söz anlatmaq persuade verb general
söz axtarmaq seek for a word verb general
söz etmək gossip unfavorably about smb. verb general
söz düzəltmək build a word verb general
zarafatyana söz demək jest verb general
üzünə söz gəlmək be reprimanded verb general
sətirlər arası söz salmaq interline verb general
söz almaq make smb. promise verb general
söz vermək give one's word verb general
söz gəzdirmək tell tales verb general
söz vermək offer verb general
söz almaq take the floor verb general
sədaqətlə söz vermək promise faithfully verb general
söz tapmaq find words verb general
söz götürmək take joke verb general
acı söz demək quip verb general
söz buraxmaq set a rumor verb general
lüğətdə söz axtarmaq look up verb general
söz qaytarmaq object verb general
söz atmaq insinuate verb general
söz vermək promise verb general
söz etmək find fault verb general
söz qoşmaq write verses verb general
söz vermək bode verb general
söz atmaq hint verb general
söz almaq fish out verb general
söz güləşdirmək vapour verb general
söz gəzdirmək bruit verb general
söz atmaq hint at verb general
söz çəkmək ferret out verb general
söz güləşdirmək vapor verb general
söz çəkmək pry out verb general
söz vermək plight verb general
söz almaq pry out verb general
söz kəsmək decide verb general
söz götürmək suffer humiliation verb general
söz çəkmək query verb general
bir-birinə söz atmaq bandy verb general
söz atmaq needle verb general
söz vermək guarantee verb general
yeni söz düzəltmək coin verb general
söz gəzdirmək scandalise verb general
söz gəzdirmək wag verb general
söz almaq worm verb general
söz gəlişi apropos adjective general
söz düzəldən formative adjective linguistic
söz-söz word by word adverb general
söz arasında by the way adverb general
həmin söz idem pronoun general
mənfi məna daşıyan söz önü ir- prefix grammatical
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
söz almaq get on one's feet phrases general
bir kəsin ağzından söz almaq take the words out of smb.'s mouth phrases general
Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz A blow is much sooner forgotten than a jeer phrases proverb
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
dilin söz ehtiyatı lexicon of the language phrases general
paslı söz rusty word phrases general
münasib söz tapmaq hit right word phrases general
yağlı söz warm word phrases rude word
alınma söz adopted word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
acı söz sharp word phrases general
söz azadlığı freedom of speech phrases general
söz almaq take the floor phrases general
məxfi söz watch word phrases general
söz vermək give word phrases general
sinonim söz synonymous word phrases general
söz almaq have the floor phrases general
söz yox it goes without saying phrases general
söz burada qalsın between you and me phrases general
söz azadlığı free speech phrases general
söz burada qalsın between ourselves phrases general
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases general
sərrast deyilmiş söz home thrust phrases general
son söz last word in smth. phrases general
zəhərli söz home thrust phrases general
acı söz home thrust phrases general
lap yerində deyilmiş söz home thrust phrases general
son söz last word on smth. phrases general