• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ (272 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hesaba alınma allowance noun general
nəzərə alınma allowance noun general
özünüidarə hüququ autonomy noun general
ilkinlik hüququ birthright noun general
birincilik hüququ birthright noun general
ingilis dilindən alınma söz briticism noun general
yüzdərəcəli şkalaya görə centigrade noun general
vətəndaşlıq hüququ civics noun general
müəlliflik hüququ copyright noun general
haqq-hesab count noun general
alınma derivation noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
əsatirlərə görə pəri elf noun general
haqq equitableness noun general
haqq equity noun general
haqq fee noun general
səsvermə hüququ franchise noun general
irsən alınma inheritance noun general
patent hüququ patentright noun general
qeydə alınma registeration noun general
haqq remuneration noun general
haqq right noun general
təhkimçilik hüququ serfdom noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
səsvermə hüququ suffrage noun general
haqq warranty noun general
sərnişinlərin siyahıs way-bill noun general
haqq-hesab cədvəli payroll noun general
haqq-hesab kitabçası payroll noun general
haqq disbursement noun general
haqq-hesab account noun general
haqq-hesabın yoxlanması audit noun general
haqq-hesab calculation noun general
haqq-hesab computation noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
şikəstliyə görə təqaüd disability pension noun general
inhisar hüququ exclusive rights noun general
səs hüququ franchise noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
qanunvericilik hüququ legislative right noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
inhisar hüququ monopoly noun general
qocalığa görə pensiya old-age pension noun general
qocalığa görə təqaüd old-age pension noun general
patent hüququ patent-right noun general
günəmuzd haqq pay by the day noun general
haqq payment noun general
veto hüququ right of veto noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
haqq salary noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
seçki hüququ suffrage noun general
icarə hüququ tenant right noun general
haqq truth noun general
haqq wages noun general
haqq-hesab invoice noun medical
irsən alınma heirdom noun law
toxunulmazlıq hüququ immunity noun law
mülkiyyət hüququ təsdiqləyən sənəd title-deed noun law
haqq sooth noun archaism
toxunulmazlıq hüququ extraterritoriality noun diplomatic
qulluğa görə qulluq quid pro quo noun Latin
vətəndaşlıq hüququ citizenship noun general
ədalət hüququ equity noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
haqq dünyası heaven noun general
mülkiyyət hüququ ownership noun general
patent hüququ patent noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
staja görə birincilik precedence noun general
rütbəyə görə birincilik precedence noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
yaşa görə böyüklük precedence noun general
yaşa görə üstünlük precedence noun general
mülkiyyət hüququ property noun general
haqq rightfulnes noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
haqq tribute noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
haqq warrant noun general
haqq qazandırma alibi noun spoken language
otlaq hüququ herbage noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
alınma söz borrowing noun linguistic
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
haqq due noun general
haqq-hesab score noun general
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier noun figurative meaning
malların daşınması distribution noun general
səsvermə hüququ vote noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
mülkiyyət hüququ title noun law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
müəllif hüququ copyright noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
haqq-hesab tick noun general
haqq-hesab tab noun spoken language
haqq charge noun general
haqq qazandırmaq acquit verb general
haqq qazandırmaq acquit of verb general
haqq qazandırmaq acquitt verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
əmlakı varisliyə görə vermək demise verb general
mülki varisliyə görə vermək demise verb general
seçki hüququ vermək enfranchise verb general
boyuna görə olmaq fit verb general
ölçüsünə görə olmaq fit verb general
haqq qazandırmaq justify verb general
növlərinə görə müəyyənləşdirmək modify verb general
vətəndaşlıq hüququ vermək naturalise verb general
vətəndaşlıq hüququ vermək naturalize verb general
az əmək haqq vermək underpay verb general
haqq qazandırmaq warrant verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
təhqirə görə intiqam almaq avenge insult verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
yaşına görə arif olmaq be wise for one's age verb general
varisliyə görə almaq inherit verb general
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
haqq-hesabını üzmək pay off verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
haqq-hesabı çürütmək reckon verb general
qələbəyə görə sevinmək rejoice over a victory verb general
haqq-hesabı çürütmək settle up verb general
toxunulmazlıq hüququ vermək immunise verb law
hüququ vermək cede verb general
növlərə görə təsnif etmək classify verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
haqq qazandırmaq excuse verb general
xırda şeylərə görə küsüşmək pettifog verb general
hüququ bərpa etmək reinvest verb general
hüququ müdafiə etmək right verb general
haqq qazanmaq alibi verb spoken language
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach verb law
xahişə görə keçilə bilən appealable adjective general
daşınması mümkün olan cartable adjective general
səsvermə hüququ olan constituent adjective general
hüququ özünə qaytarılmış exonerate adjective general
haqq qazandırıla bilən justifiable adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
hüququ olmayan rightless adjective general
yaxşı haqq verilən well-paid adjective general
vətəndaşlıq hüququ olmayan incompetent adjective general
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
təqaüd almağa hüququ olan pensionable adjective general
bir şeydən istifadə etmək hüququ olan welcome adjective general
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
alınma adopted adjective linguistic
müvafiq hüququ olan certified adjective general
ləyaqətinə görə deservedly adverb general
xidmətinə görə deservedly adverb general
ona görə də hereafter adverb general
tarixə görə historically adverb general
məntiqə görə logically adverb general
əslinə görə originally adverb general
ehtimala görə presumably adverb general
buna görə therefore adverb general
buna görə hereunder adverb general
deyilənə görə reportedly adverb general
tərcihə görə preferably adverb general
görə according adverb general
dəbə görə according to fashion adverb general
boyuna görə according to height adverb general
qanuna görə according to law adverb general
məsləhətə görə according to the advice adverb general
plana görə according to the plan adverb general
dəbə görə after the fashion adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
kiminsə xahişinə görə at smb.'s request adverb general
oxşarlığa görə by analogy adverb general
hökmə görə by order adverb general
böyüklüyə görə by right of seniority adverb general
böyüklüyə görə by seniority adverb general
ailə mülahizələrinə görə for family reasons adverb general
haqq-nahaq for no reason at all adverb general
qərara görə in accordance with the decision adverb general
fakta görə thanks to the fact adverb general
aldığım məlumata görə to my knowledge adverb general
mənim mülahizəmə görə to my mind adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
zövqə görə to the taste adverb general
bu görə də hence adverb general
buna görə thence adverb general
ona görə ki because conjunction general
ona görə ki for conjunction general
ona görə so conjunction general
ona görə də so conjunction general
xüsusən ona görə ki Just because conjunction general
yalnız ona görə ki Just because conjunction general
- a görə since conjunction general
- ə görə since conjunction general
... görə so conjunction general
görə according to preposition general
görə due to preposition general
olmadığına görə failing preposition general
görə in accordance with preposition general
görə owing to preposition general
görə thanks to preposition general
... görə through preposition general
nəyə görə? why interrogative pronoun general
nəyə görə? why relative pronoun general
nəyə görə? wherefore interrogative adverb general
alınma söz adopted word phrases general
əmrə görə at the behest of phrases general
tələbə görə at the behest of phrases general
bir-kəslə haqq-hesab çəkib qurtarmaq be quits with smb. phrases general
bir-kəslə haqq-hesabı çürütmək be quits with smb. phrases general
haqq dünyasında olmaq be with God phrases general
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well phrases general
mənim hesablamama görə by my reckoning phrases general
cinayət hüququ criminal law phrases general
seçki hüququ election law phrases general
boyuna görə olmaq fit like a glove phrases general
əyninə görə olmaq fit like a glove phrases general
əməlinə görə cəzasını çəkmək fry in one's own grease phrases general
düşmənə haqq qazandırmaq give the devil his due phrases general
haqq God's truth phrases general
həyatla haqq-hesabını çürütmək hand in one's checks phrases general
Bu işə görə adamı asarlar hangin matter phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq have precendence of smb. phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
ona haqq olur it serves him right phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yaşına görə ağlı başında old head on shoulders phrases general
yaşına görə kamil old head on shoulders phrases general
şübhəyə görə on suspicion phrases general
görə owing to phrases general
bir kəslə haqq-hesab çəkmək pick a bone with smb. phrases general
haqq-hesabı üzmək play the fiddler phrases general
səsvermə hüququ almaq qualify for the vote phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
mühacirət hüququ right of expatriation phrases general
varis olmaq hüququ right to succeed phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq take precendence of smb. phrases general
... görə thanks to phrases general
haqq dünyası the kingdom of heavens phrases general
mənə məlum olduğuna görə to the best of my knowledge phrases general
ümumi seçki hüququ universal suffrage phrases general
ümumi səsvermə hüququ universal suffrage phrases general
su üçün haqq vermə water rate phrases general
haqq-hesabdan silmək write off phrases general
anlaşıldığına görə as it turned out phrases general
şaiəyə görə People say phrases general
rəvayət ə görə People say phrases general
rəvayət ə görə They say phrases general
şaiəyə görə They say phrases general
meşədə azad ov etmə hüququ frank chase phrases law
yarışda iştirak etmək hüququ əldə etmək qualify for the entry phrases sport
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
haqq-hesab günü day of reckoning phrases religion
Haqq-taala The Most High phrases religion
mənə görə by my reckoning phrases general
haqq qazandırmaq do homage phrases general
haqq vermək do homage phrases general
haqq qazandırmaq pay homage phrases general
haqq vermək pay homage phrases general
haqq qazandırmaq render homage phrases general
haqq vermək render homage phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
kompasa görə istiqamət bearing plural general
vero