• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of secret place (225 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məkan place noun general
yer place noun general
kərpic place-brick noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
məmur place-holder noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
karyerist place-hunter noun general
mənsəbpərəst place-hunter noun general
vəzifəpərəst place-hunter noun general
karyerizm place-hunting noun general
mənsəbpərəstlik place-hunting noun general
vəzifəpərəstlik place-hunting noun general
coğrafi ad place-name noun general
yer adı place-name noun general
gizli iş secret noun general
məxfi iş secret noun general
sirr secret noun general
xəlvəti iş secret noun general
bürməlik bushy place noun general
gillik clayey place noun general
kəsəklik clod place noun general
nəmişlik damp place noun general
eşənək dug-out place noun general
qətlgah execution place noun general
yerpulu fee for a place noun general
qıcılıq ferny place noun general
birincilik first place noun general
düzlük flat place noun general
yasamal flat place on the height noun general
abadanlıq flourishing place noun general
çuxurluq groove place noun general
mərhələ halting place for transported convicts noun general
yatab halting place for transported convicts noun general
sirsizlik having no secret noun general
irəmə hilly place noun general
çuxurluq hollow place noun general
ocaq holy place noun general
imamzadə holy place noun general
buzluq icy place noun general
tramplin jumping-off place noun general
xəlvətlik lonely place noun general
həsrət longing for a person or place noun general
nəmişlik moist place noun general
dağlıq mountainous place noun general
palçıqlıq muddy place noun general
zığlıq muddy place noun general
yuvalıq nestling-place noun general
xanəgah place for dervishes noun general
seyrəngah place for picnic noun general
ziyarətgah place for pilgrimage noun general
məbədgah place for praying noun general
namazğah place for praying noun general
soğanlıq place for storing onions noun general
qənbərlik place full of cobbles noun general
laləzarlıq place full of different planted flowers noun general
laləzarlıq place full of different planted trees noun general
gülzarlıq place full of flowers noun general
gülzar place full of flowers noun general
təvəllüd yeri place of birth noun general
fəxri yer place of honor noun general
yer-yurd place of residence noun general
pərəstişgah place of worship noun general
sitayişgah place of worship noun general
bürməlik place overgrown with bush noun general
biyanlıq place overgrown with liquorice noun general
istiotluq place planted with pepper noun general
imamzadə place where descendants of imams are buried noun general
ilanlıq place where snakes inhabit noun general
dərəlik-təpəlik place with hills and valleys noun general
güllük place with lot of flowers noun general
bozluq place without grass and trees noun general
abadanlıq populated place noun general
iş yerindən xarakteristika reference from place of work noun general
xəlvətgah retired place noun general
dağ-daş roadless place noun general
qayalıq rocky place noun general
daşlıq rocky place noun general
qamışlıq rushy place noun general
pir sacred place noun general
qumlaq sandy place noun general
qumluq sandy place noun general
qumsallıq sandy place noun general
xəfiyyə secret agent noun general
qərəz secret aim noun general
qərəz secret intention noun general
adaxlıbazlıq secret meeting of the betrothed pair noun general
xəfiyyə secret police noun general
kefxana secret resort noun general
kəşfiyyat secret service noun general
kəşfiyyatçı secret service man noun general
kölgəli yer shady place noun general
kol-kosluq shrubby place noun general
enişlik sloping place noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
daşlıq stony place noun general
dayanacaq stopping place noun general
güney sunny side of any place noun general
tikanlıq thorny place noun general
yuxarıbaş top place noun general
suvat watering place noun general
alalıq weedy place noun general
abadanlıq well-equipped place noun general
yeldöyən windy place noun general
başlanğıc zərbə place-kick noun sport
sərbəst zərbə place-kick noun sport
münasib place noun general
uyğun place noun general
yerində place noun general
yerli place noun general
gizli səsvermə secret ballot noun general
oturacaq place noun general
ev place noun spoken language
mənzil place noun spoken language
malikanə place noun general
mülk place noun general
iş yeri place noun general
vəzifə place noun general
qoymaq place verb general
yerləşdirmək place verb general
güzarı düşmək call at a place accidentally verb general
düzdürmək cause smb. to place verb general
ürəyini açmaq display a secret verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
sirr saxlamaq keep a secret verb general
gizli saxlamaq keep in secret verb general
söz qaçırmaq let out a secret verb general
sirr vermək let smb. into a secret verb general
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living verb general
layiqli yer tutmaq occupy fitting place verb general
dayamaq place verb general
qondarmaq place verb general
sığdırmaq place verb general
sığışdırmaq place verb general
yerbəyer etmək place verb general
dirəkləmək place a pole verb general
dirəkləmək place a post verb general
piket təşkil etmək place pickets verb general
cabaca etmək put in a particular place verb general
yetmək reach a place verb general
mənzilə çatmaq reach the place verb general
yer bronlamaq reserve a place verb general
künc-bucaq retired place verb general
sirr açmaq reveal a secret verb general
ürəyini açmaq reveal one's secret verb general
ayıbını üzünə demək reveal smb.'s secret verb general
lazımi yeri tutmaq take a proper place verb general
layiqli yer tutmaq take fitting place verb general
baş vermək take place verb general
vaqe olmaq take place verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
birincilik qazanmaq win the first place verb general
vəzifəyə qoymaq place verb general
vəzifəyə təyin etmək place verb general
mal satmaq place verb general
səhm satmaq place verb general
bel bağlamaq place verb general
bəsləmək place verb general
inanmaq place verb general
tarixini təyin etmək place verb general
yerini təyin etmək place verb general
gizli secret adjective general
məxfi secret adjective general
tam məxfi top-secret adjective general
pünhan secret adjective general
oralı belonging to that place adjective general
düz flat place adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
sirsiz having no secret adjective general
buradakı of this place adjective general
buralı of this place adjective general
artıq-əskik out of place adjective general
yersiz out of place adjective general
damdandüşmə out of place adjective general
bağlı secret adjective general
gizlin secret adjective general
konspirativ secret adjective general
xəlvət secret adjective general
bağlı iclas secret session adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
buradan from this place adverb general
yerli-yerində in its proper place adverb general
cabaca in place adverb general
cabaca in right place adverb general
gizli in secret adverb general
gizlincə in secret adverb general
oğrunca in secret adverb general
xəlvəti in secret adverb general
birinci növbədə in the first place adverb general
dördüncüsü ara in the fourth place adverb general
oradaca in the same place adverb general
oradaca just in the same place adverb general
yerli-yersiz out of place adverb general
tam gizli top secret adverb general
tam məxfi top secret adverb general
yerinə in place of preposition general
dəniz kurortu bathing place phrases general
basdırma yeri burial place phrases general
dəfn etmə yeri burial place phrases general
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret phrases general
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret phrases general
sirri ələ keçirmək get hold of a secret phrases general
sirri öyrənmək get hold of a secret phrases general
gizli yer hiding place phrases general
məxfi yer hiding place phrases general
xəlvətxana hiding place phrases general
əvəzinə in place of phrases general
yerinə in place of phrases general
hər şeydən əvvəl in the first place phrases general
hər şeydən öncə in the first place phrases general
ikincisi in the second place phrases general
sirr saxlamaq keep a secret phrases general
sirr saxlamaq keep secret phrases general
yerində olmama out of place phrases general
baş vermək take place phrases general
vaqe olmaq take place phrases general
birinci yer tutmaq take the premier place phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
quyruqda sürünmək take back place phrases general
məxfi sığınacaq hiding place phrases general
münasib olmayan out of place phrases general
yersiz out of place phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
secret place xəlvətgah noun general
secret place xəlvətlik noun general
secret place xəlvətxana noun general
vero