• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of square root (95 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kvadrat four-square noun general
tükün dibi hair-root noun general
kök root noun general
kvadrat square noun general
mürəbbe square noun general
kub kök cube root noun general
kökalma extraction of root from noun general
meydança little square noun general
dib-dəhnə root noun general
rişə root noun general
kök telləri root hair noun general
qidalanma root nutrition noun general
kvadrat kök second root noun general
sadə kök simple root noun general
sabunotu soap-root noun general
dama square noun general
dördbucaq square noun general
kvadrat metr square meter noun general
kvadrat-yuva square pocket noun general
kvadrat-yuva square-cluster noun general
kub kök third root noun general
əsas root noun general
meydan square noun general
sahə square noun general
kök atmaq root verb general
kök bağlamaq root verb general
kvadrat formaya salmaq square verb general
kvadrat şəklə salmaq square verb general
bütünlüklə təsdiq etmək approve root and branch verb general
kök almaq extract the root verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
kök buraxmaq root verb general
kök atmaq root verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
eşələmək root up verb general
hesab çəkmək square accounts verb general
hesablaşmaq square accounts with one another verb general
rişələnmək take root verb general
həyata keçirmək root verb general
tətbiq etmək root verb general
düzəlmək square verb general
mıxlamaq root verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
kvadrata yüksəltmək square verb mathematics
həll etmək square verb general
qaydaya salmaq square verb general
yoluna qoymaq square verb general
hesabı çürütmək square verb general
hesablaşmaq square verb general
haqqını vermək square verb spoken language
muzdunu vermək square verb spoken language
ödəmək square verb spoken language
vermək square verb spoken language
dördbucaq four-square adjective general
dörbucaqlı four-square adjective general
kvadrat four-square adjective general
kvadrat formalı square adjective general
kvadrat şəkilli square adjective general
kvadrataoxşar square adjective general
kvadratvarı square adjective general
eyniköklü of the same root adjective general
kök root adjective general
kökəbənzər root-like adjective general
kökümsov root-like adjective general
kvadrat square adjective general
kvadrat-yuva square-cluster adjective general
kvadrat square adjective general
düz four-square adjective figurative meaning
insaflı four-square adjective figurative meaning
saf four-square adjective figurative meaning
təmiz four-square adjective figurative meaning
namuslu square adjective general
təmiz square adjective general
vicdanlı square adjective general
yaxşı qaydaya qoyulmuş square adjective general
yaxşı qaydaya salınmış square adjective general
düz square adverb general
yerli-köklü by the root adverb general
doğru square adverb spoken language
namusla square adverb spoken language
vicdanla square adverb spoken language
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the root of all evil phrases general
köklü-dibli root and branch phrases general
köklü-gövdəli root and branch phrases general
tamamilə root and branch phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
böyümək take root phrases general
inkişaf etmək take root phrases general
kök salmaq take root phrases general
kökündən dəyişdirmək change root and branch phrases general
kvadrat kök second root phrases mathematics
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
square root kvadrat kök noun general
square root kökaltı noun mathematics
square root kvadrat kök phrases mathematics