• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of take measures in good time (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bağlanma vaxtı closing-time noun general
xeyirxahlıq good noun general
yaxşılıq good noun general
vidalaşma good-bye noun general
xudahafizləşmə good-bye noun general
işsiz-gücsüz good-for-nothing noun general
boş avara good-for-nothing noun general
əlindən iş gəlməyən good-for-nothing noun general
veyl good-for-nothing noun general
yarım iş günü half-time noun general
yarım iş həftəsi half-time noun general
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time noun general
gecə night-time noun general
gecə vaxtı night-time noun general
sülh zamanı peace-time noun general
dərs müddəti term-time noun general
dərs vaxtı term-time noun general
çağ time noun general
vaxt time noun general
zaman time noun general
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half noun general
təcili sövdələşmə time-bargain noun general
vaxtında sövdələşmə time-bargain noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card noun general
ara time-out noun general
fasilə time-out noun general
tənəffüs time-out noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server noun general
iküzlü adam time-server noun general
opportunist time-server noun general
zəmanə adamı time-server noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving noun general
ikiüzlülük time-serving noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
vaxtın yoxlanılması time-signal noun general
xronometraj time-study noun general
cədvəl time-table noun general
günəmuzd iş time-work noun general
günəmuzd time-worker noun general
günəmuzd işçi time-worker noun general
zaman zərfləri adverbs of time noun general
Ümid burnu Cape of Good Hope noun general
islahedici tətdbirlər corrective measures noun general
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag noun general
nahar vaxtı dinner-time noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
macal free time noun general
əyani şöbə full-time department noun general
savab God's reward for a person's good conduct on earth noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
ədəb good behavior noun general
ədəb-ərkan good behavior noun general
ədəblilik good breeding noun general
sazlıq good condition noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
mərhəmət good deed noun general
savab iş good deed noun general
savab good deed noun general
üzrlü səbəb good excuse noun general
kömürlük good for charring charcoal noun general
ağgünlülük good fortune noun general
uğur good fortune noun general
bəxtlilik good luck noun general
uğur good luck noun general
təsərrüfatçılıq good management noun general
mərifətlilik good manners noun general
ədəb good manners noun general
namus good name noun general
müjdə good news noun general
muştuluq good news noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
fürsət good opportunity noun general
keyfiyyətlilik good quality noun general
üzrlü səbəb good reason noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
sərrast atıcı good shot noun general
tuşatan good shot noun general
damaq good spirits noun general
göbələklik good spot for picking mushrooms noun general
gümrahlıq good state of health noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
xidmət good turn noun general
aciz-avara good-for-nothing noun general
bikara adam good-for-nothing noun general
vecsiz good-for-nothing noun general
fərsiz good-for-nothing noun general
xoşməzac adam good-natured man noun general
biçin mövsümü harvest-time noun general
təhlükəsizlik texnikası industrial safety measures noun general
macalsızlıq lack of time noun general
vaxtsızlıq lack of time noun general
asudəlik leisure time noun general
əhli-mərifət man of good manners noun general
zövq əhli man of good taste noun general
yemək vaxtı meal time noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
xoşxəbər one who brings good news noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
çağdaşlıq present time noun general
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time noun general
sakitləşmə müddəti recovery time noun general
sönmə müddəti response time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
təhlükəsizlik texnikası safety measures noun general
həmin vaxt same time noun general
hovur short period of time noun general
öynəlik some eatable matter for one time noun general
boş vaxt spare time noun general
saplıq stick good for helve noun general
əsna time noun general
əyyam time noun general
öynə time noun general
zəmanə time noun general
reqlament time limit noun general
soldatlıq time of being a soldier noun general
tabel time-board noun general
ekspozisiya time-exposure noun photography
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
fayda good noun general
xeyir good noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
möhlət time noun general
müddət time noun general
vədə time noun general
qrafik time-table noun general
oyunun yarısında fasilə half-time noun general
taymlar arasında fasilə half-time noun general
iş vaxtı time noun general
əsr time noun general
həyat time noun general
ömür time noun general
dəfə time noun general
vaxt tapmaq time verb general
aldatmaq two-time verb general
vəfasız çıxmaq two-time verb general
vəfasızlıq etmək two-time verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
qüvvəli olmaq be good verb general
çatışdırmaq be hardly in time verb general
xəstəlik keçirtmək be ill for a time verb general
damağı çağ olmaq be in a good mood verb general
kefi saz olmaq be in a good mood verb general
saz olmaq be in good repair verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
dindirmək be on good terms verb general
ülfət etmək be on good terms verb general
yollaşmaq be on good terms verb general
ulduzları barışmaq be on good terms with verb general
qonşuluq etmək be on good terms with one's neighbor verb general
qədəmi yüngül olmaq bring good luck verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
vaxtında gəlmək come in time verb general
yetişmək come in time verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
vaxtını bölmək divide one's time verb general
savab etmək do a good deed verb general
kömək etmək do good verb general
kiməsə xidmət göstərmək do smb. a good turn verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
macal tapmaq find time verb general
əngi qızışmaq forget the time in conversation verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
danlamaq give a good dressing down verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
bazburudlanmaq good-looking: become good-looking verb general
rəhmdil olmaq good-natured: be good-natured verb general
iştahalanmaq have a good appetite verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
bəxtli olmaq have a good fortune verb general
yuxusunu almaq have a good night's rest verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
fürsət düşmək have a good opportunity verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
əylənmək have a good time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
şənlənmək have a good time verb general
şadlıq etmək have a good time verb general
zillət çəkmək have a hard time verb general
şadyanalıq etmək have a rattling time verb general
darıxmaq have a tedious time verb general
ara düzəltmək help people be on good terms verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
boş-bikar gəzmək loaf one's time verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
təzələmək make as good as new verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
fürsəti əldən vermək miss a good opportunity verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
nəşələndirmək put in a good humor verb general
düzgünləşdirmək put in good condition verb general
düzgünləşdirmək put in good order verb general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil verb general
baş götürüb qaçmaq run away for good verb general
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor verb general
salamatlaşmaq say good-bye verb general
vidalaşmaq say good-bye verb general
xudahafizləşmək say good-bye verb general
dümələnmək spend much time verb general
girləmək spend one's time in vain verb general
kar vermək stand smb. in good stead verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
radikal tədbirlər görmək take drastic measures verb general
ölçü götürmək take measures verb general
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit verb general
illərlə gözləmək wait for a long time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxtı boş keçirtmək waste time verb general
əl eləmək wave good-bye verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
cansağlığı arzulamaq wish good health verb general
Sağlıq arzu etmək wish good health verb general
uğurlar diləmək wish good luck verb general
xoşbəxtlik arzu etmək wish good luck verb general
vaxtı hesablamaq time verb general
vaxt təyin etmək time verb general
vaxtı göstərmək time verb sport
görünməmiş all-time adjective general
misilsiz all-time adjective general
son dərəcə all-time adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
yaxşı good adjective general
lüzumsuz good-for-nothing adjective general
vecsiz good-for-nothing adjective general
bekara good-for-nothing adjective general
gərəksiz good-for-nothing adjective general
xoşqəlb good-humoured adjective general
yumşaq ürəkli good-humoured adjective general
həlim good-humoured adjective general
gözəl good-looking adjective general
qəşəng good-looking adjective general
yaraşıqlı good-looking adjective general
xoşqəlb good-natured adjective general
səmimi good-natured adjective general
saf good-natured adjective general
həlim good-natured adjective general
üç dəfə three-time adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured adjective general
vaxta qənaət edən time-saving adjective general
geyilmiş time-worn adjective general
köhnə time-worn adjective general
köhnəlmiş time-worn adjective general
nimdaş time-worn adjective general
həm ucuz, həm yaxşı cheap but good adjective general
taysız extremely good adjective general
babət fairly good adjective general
babat fairly good adjective general
miyanə fairly good adjective general
axır for some time past adjective general
əlverişli good adjective general
eyi good adjective general
fərli good adjective general
iqtidarlı good adjective general
saleh good adjective general
düşərli good adjective general
layiq good enough adjective general
sərfəli good for adjective general
köynəklik good for a chemise adjective general
köynəklik good for a shirt adjective general
kostyumluq good for a suit adjective general
mürəbbəlik good for jam adjective general
kabablıq good for kabab adjective general
karagələn good for smth. adjective general
yaramaz good-for-nothing adjective general
xoşqəlb good-humored adjective general
bazburudlu good-looking adjective general
göyçək good-looking adjective general
mələksimalı good-looking adjective general
xoşsurət good-looking adjective general
xoşüz good-looking adjective general
rəhmdil good-natured adjective general
rəhmkar good-natured adjective general
xoşməzac good-natured adjective general
xoştəbiət good-natured adjective general
hafizəli having a good memory adjective general
imsik having a good nose adjective general
şanslı having good chance adjective general
nəşəli in good humor adjective general
uzunmüddətli long-time adjective general
üzrsüz not good adjective general
köhnə old-time adjective general
ağıllı-başlı rather good adjective general
xeyli yaxşı rather good adjective general
əkin-biçin related to the time of field husbandry adjective general
zövqlü showing good taste adjective general
vədəsiz time without time limit adjective general
köhnə time-honored adjective general
köhnə time-honoured adjective general
yeycil with good appetite adjective general
qulluq müddətini bitirmiş time-expired adjective military
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
take measures in good time əvvəlcədən tədbir görmək verb general