• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of thumb one's nose at smb. (89 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qırmızı burun copper-nose noun general
burun nose noun general
burundan qanaxma nose-bleed noun general
baş barmaq thumb noun general
göstərici thumb-index noun general
barmaq izi thumb-mark noun general
baş barmağın dırnağı thumb-nail noun general
baş barmağın izi thumb-print noun general
burun körpücükyü bridge of the nose noun general
qaşarası bridge of the nose noun general
qartalburunluq having aquiline nose noun general
şişburun pointed nose noun general
fındıqburun pug nose noun general
fırtıqlı burun snotty nose noun general
baş barmaq thumb noun general
dırnaq thumb-nail noun general
fındıqburun turned-up nose noun general
basmadüymə thumb-tack noun American
cizgi düyməsi thumb-tack noun American
duyma qabiliyyəti nose noun general
iy duyğusu nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
boymadərən nose-bleed noun botanical
qanotu nose-bleed noun botanical
ön hissə nose noun general
sürgü thumb noun computer
imsiləmək nose verb general
iyləmək nose verb general
duymaq nose out verb general
iylə tanımaq nose out verb general
başa düşmək nose out verb general
sezmək nose out verb general
gözdən keçirmək thumb verb general
vərəqləmək thumb verb general
burnu qanamaq bleed at the nose verb general
fınxırmaq blow one's nose verb general
fırtığı silmək blow one's nose verb general
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
burunlamaq nose verb general
burunlaşmaq nose each other verb general
burnunu eşələmək pick one's nose verb general
burnunu qurdalamaq pick one's nose verb general
burnunu dürtmək poke one's nose verb general
burnunu soxmaq poke one's nose verb general
başqasının işinə başını soxmaq poke one's nose into other people's affairs verb general
burnunu ovuşdurmaq rub smb.'s nose in verb general
burnunu dürtmək thrust one's nose verb general
duymaq nose verb general
sezmək nose verb general
ehtiyatla irəliləmək nose out verb general
çirkləndirmək thumb verb general
ləkələndirmək thumb verb general
iylə tapmaq nose verb general
iyləyib tapmaq nose verb general
avtomobili saxlatmaq thumb verb spoken language
maşınla pulsuz getmək thumb verb spoken language
burnu ilə itələyib açmaq nose verb general
axtarıb tapmaq nose verb general
axtarmaq nose verb general
balaca thumb-nail adjective general
kiçik thumb-nail adjective general
qartalburun aquiline nose adjective general
qartalburunlu aquiline nose adjective general
imsik having a good nose adjective general
donqarburun with an aquiline nose adjective general
donqarburunlu with an aquiline nose adjective general
müxtəsər thumb-nail adjective general
qısa thumb-nail adjective general
burnunun ucunda in front of nose adverb general
burun-buruna nose to nose adverb general
burnunun ucunda under smb.'s nose adverb general
axtarıb tapmaq nose after phrases general
axtarmaq nose after phrases general
axtarıb tapmaq nose for phrases general
axtarmaq nose for phrases general
burnunu başqalarının işinə soxmaq poke one's nose into other people's affairs phrases general
bir kəsin tam hökmü altında thumb under smb.'s thumb phrases general
bir kəsin tam təsiri altında thumb under smb.'s thumb phrases general
qısa təsvir thumb-nail sketch phrases general
saqqalı ələ vermək be under smb.'s thumb phrases general
özünü yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
qulaqlamaq have smb. under one's thumb phrases general
burnundan uzağı görməmək not see an inch before one's nose phrases general
özünü uca tutmaq turn up one's nose phrases general
praktik metod rule of thumb phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
thumb one's nose at smb. ağzını yamsılamaq phrases general
thumb one's nose at smb. sataşmaq phrases general
vero