• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of tire smb. of idle talk (177 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
şayiə common talk noun general
boş xülya idle fancy noun general
işsiz-gücsüz adam idle man noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
qoz dağarcığı idle talker noun general
yanşaq idle talker noun general
acıdillilik malicious talk noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
avtomobil şini tire noun general
şin üçün kauçuk tire rubber noun general
şin tire-cover noun general
şinçi tire-cover maker noun general
baş örtüyü tire noun spoken language
papaq tire noun spoken language
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
şin tire noun general
təkər qurşağı tire noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
tire blank noun general
tire dash noun general
boşdayanma idle noun computer
məşğuliyyətsizlik idle noun computer
avara gəzmək idle verb general
boş-bekar dolanmaq idle verb general
boş-bekar gəzmək idle verb general
heç bir iş görməmək idle verb general
tənbəllik etmək idle verb general
veyillənmək idle verb general
danışmaq talk verb general
bəzəmək tire verb general
geyindirmək tire verb general
dinmək talk verb general
bikar olmaq be idle verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
avaralanmaq idle verb general
bikar gəzmək idle verb general
boş-bikar gəzmək idle verb general
can çəkmək idle verb general
səllimi gəzmək idle about verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
tire qoymaq put a dash verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
canını üzmək tire verb general
girinc olmaq tire oneself out verb general
əhədini kəsmək tire out verb general
bezar etmək tire out verb general
təngə gətirmək tire out verb general
şin salmaq tire-cover: put tire-cover verb general
şinləmək tire-cover: put tire-cover verb general
bikar gəzmək walk idle verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
əldən salmaq tire verb general
yormaq tire verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
darıxdırmaq tire verb general
təngə gətirmək tire verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
boş idle adjective general
işləməyən idle adjective general
işsiz idle adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
boş-boş idle adjective general
boşgəzən idle adjective general
boşuna idle adjective general
gəzəyən idle adjective general
işsiz-gücsüz idle adjective general
işsiz-peşəsiz idle adjective general
quru-boş idle adjective general
veyl idle adjective general
əliboş idle adjective general
fəaliyyətsiz idle adjective general
istifadə olunmayan idle adjective general
ölü idle adjective general
asudə idle adjective general
azad idle adjective general
avara idle adjective general
tənbəl idle adjective general
veyil idle adjective general
bihudə idle adjective general
əbəs idle adjective general
faydasız idle adjective general
hədər idle adjective general
mənasız idle adjective general
səmərəsiz idle adjective general
xeyirsiz idle adjective general
bikar idle adverb general
boş-bikar idle adverb general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
həddən artıq tənbəl bone idle phrases general
lap tənbəl bone idle phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
Tənbəllər üçün hər gün bayramdır Idle folks have the least leisure phrases proverb
səmimi danışıq straight talk phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
tire smb. of idle talk dəng etmək verb general