• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of vermək (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
vermək vest verb general
vermək give off verb general
vermək give verb general
vermək refund verb general
vermək bestow verb general
vermək present verb general
vermək hand verb general
vermək emit verb general
vermək deal verb general
vermək concede verb sport
vermək issue verb general
vermək consign verb general
vermək pay verb general
vermək dispense verb general
vermək furnish verb general
vermək endue verb general
vermək deliver verb general
vermək assume verb general
vermək confer verb general
vermək impart verb general
vermək give away verb general
vermək cede verb general
vermək afford verb general
vermək transfer verb book-keeping
vermək unfold verb general
vermək inflict verb general
vermək award verb general
vermək tender verb general
vermək honour verb general
vermək dispense verb general
vermək adjudge verb general
vermək prefer verb general
vermək acquitt verb general
vermək resign verb general
vermək pass verb general
vermək acquit verb general
vermək partition verb general
vermək circulate verb general
vermək provide verb general
vermək arrest verb general
vermək allow verb general
vermək commit verb general
vermək produce verb general
vermək serve verb general
vermək lodge verb general
vermək do verb general
vermək extend verb general
vermək square verb spoken language
vermək put verb general
vermək set verb general
vermək pass in phrases general
fikir vermək heed verb general
cavabını vermək hit back verb general
can vermək revivify verb general
tüstü vermək fume verb general
xəbər vermək herald verb general
imkan vermək indulge verb general
şəkil vermək illustrate verb general
ev vermək house verb general
konkret şəkil vermək incarnate verb general
yol vermək humour verb general
meyvə vermək fruit verb general
mükafat vermək remunerate verb general
ixtiyar vermək entitle verb general
bəxşiş vermək donate verb general
baş vermək emanate verb general
əvəzini vermək restitute verb general
güc vermək exert verb general
icarəyə vermək farm out verb general
qızıl suyu vermək gild verb general
məna vermək interpret verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
peyin vermək dung verb general
məlumat vermək inform verb general
zinət vermək prettify verb general
müqəddimə vermək premise verb general
müqəddimə vermək preface verb general
pul vermək pay verb general
özünə bəzək vermək plume verb general
gələcəkdən xəbər vermək prophesy verb general
fərman vermək decree verb general
əziyyət vermək rankle verb general
əvəz vermək recoup verb general
təqaüdə vermək pension verb general
əziyyət vermək pain verb general
məna vermək mean verb general
icazə vermək let verb general
reaksiya vermək react verb general
bənd-bənd vermək itemize verb general
inkar cavab vermək nix verb general
döş vermək nurse verb general
sıxıntı vermək overpower verb general
əziyyət vermək overpower verb general
təhsil vermək nurture verb general
baş vermək intervene verb general
qələmə vermək describe verb general
xəbər vermək announce verb general
cücərti vermək chit verb general
işarə vermək beck verb general
cəza vermək cane verb general
buğa vermək boiled down verb general
təkan vermək advantage verb general
can vermək agonise verb general
zinət vermək bedeck verb general
çənəyə vermək blab verb general
söz vermək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
rüşvət vermək bribe verb general
xəbər vermək bode verb general
xeyir-dua vermək bless verb general
icazə vermək authorise verb general
bəraət vermək acquitt verb general
bəraət vermək absolve verb general
ləzzət vermək bax: ləzzət etmək verb general
tapşırıq vermək commission verb general
təlim vermək bax: təlim etmək verb general
zoğ vermək bax: zoğ atmaq verb general
gəlir vermək bax: gəlir gətirmək verb general
vəkalət vermək commission verb general
xəbər vermək clue verb general
qığılcım vermək bax: qığılcım saçmaq verb general
kursivlə vermək bax: kursivlə fərqləndirmər verb general
stimul vermək inspire verb general
zoğ vermək ramify verb general
təskinlik vermək brood verb figurative meaning
səlahiyyət vermək delegate verb general
səlahiyyət vermək authorise verb general
vəkilə təlimat vermək brief verb general
cavab vermək render verb general
əzab vermək bedevil verb general
istiqamət vermək pioneer verb general
reklam vermək publicize verb general
əziyyət vermək ail verb general
azar vermək ail verb general
işlətmə dərmanı vermək purge verb general
imkan vermək allow verb general
yüksək qiymət vermək overprice verb general
işarə vermək manifest verb general
razılıq vermək accord verb general
cavab vermək reciprocate verb general
rüşvət vermək oil verb general
fikir vermək look verb general
zoğ vermək bud verb general
hüququ vermək cede verb general
arayış vermək certificate verb general
iztirab vermək fester verb general
şikayət vermək complain verb general
nəsihət vermək exhort verb general
təsadüfən baş vermək chance verb general
səhvə yol vermək fault verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
çaypulu vermək fee verb general
bəzək vermək fettle verb general
xəbər vermək enlighten verb general
dərs vermək exhort verb general
oda vermək grill verb general
sığınacaq vermək hive verb figurative meaning
qübbə forması vermək dome verb general
qərar vermək bolden verb general
ianə vermək dole verb general
rədd cavabı vermək deny verb general
qanuni qüvvə vermək enact verb general
əbədi şöhrət vermək eternize verb general
qiymət vermək evaluate verb general
ad vermək entitle verb general
söz vermək guarantee verb general
baş vermək have verb general
sual vermək question verb general
hədiyyə vermək compliment verb general
əziyyət vermək prick verb general
əziyyət vermək pinch verb general
səmərə vermək operate verb general
razılıq vermək grant verb general
siqnal vermək flare verb general
səlahiyyət vermək invest verb general
qarantiya vermək insure verb general
əziyyət vermək harrow verb general
fitva vermək bolster verb general
əldən vermək miss verb general
qiymət vermək grade verb American
çapına icazə vermək release verb general
icmal vermək notice verb general
öyüd vermək direct verb general
əl vermək do verb general
zərər vermək reflect on verb general
cəngavər rütbəsi vermək entitle verb general
xəbər vermək notice verb law
izahat vermək gloss verb general
sərəncam vermək bid verb general
hüquq vermək convey verb law
ara vermək pause verb computer
əmlak vermək convey verb law
müddət vermək allow time phrases general
qüvvət vermək give tone phrases general
söz vermək give word phrases general
haqqını vermək pay home phrases general
dərs vermək give lessons phrases general
bar vermək bear fruit phrases general
əvəzini vermək pay home phrases general
yol vermək give way phrases general