ərgin : sif. Əriyib maye halına gəlmiş, ərinmiş, əridilmiş. Ərgin qurğuşun.