bağa : bax tısbağa.
bağa 2: is. məh. Atların buxovluğunda əmələ gələn xəstəlik (yara).