dirçəlmə :
1.Dirçəlmək”dən f.is. Cuma özündə bir dirçəlmə .. hiss etmişdi. Ə.Əbülhəsən.
2. Bax dirçəliş.