en :
1. “N” hərfinin adı.
2. Formullarda şərti rəmz – latın hərfi “N”, “n” ilə işarə olunaraq hər hansı bir kəmiyyəti bildirir.
en 2: is. Bir şeyin köndələn vəziyyətdə uzunluğu. Küçənin eni. Otağın eni. Parçanın eni. – Eni iki kilometrdən artıq olmayan [torpaq] bir zolaq kimi uzanıb gedirdi. M.İbrahimov. [Tövlənin] iyirmi səkkiz arşın uzunu, yeddi arşın yarım enidir. Qantəmir. Bu xəndək bir kilometr uzunluğu, qırx metr eni, otuz metr dərinliyi olan nəhəng bir dərədən ibarətdir. Ə.Sadıq. _En dairəsi coğr. – ekvatordan meridiana qədər olan (dərəcələrlə göstərilən) məsafə. Cənub en dairəsi. En kəsiyi fiz. – cismin oxuna perpendikulyar müstəvi ilə kəsiyi; eninə kəsiyi. ◊ Enə vermək –
1. kökəlmək;
2. eninə böyümək, eninə genişlənmək. Bostandakı kələmlər enə verir, balqabaqlar qarınlarını şişirdir, pomidorların sifəti qızarırdı. Ə.Vəliyev. Eni ilə uzunu bir olmaq – həddindən artıq kökəlmək, köklükdən yumrulaşmaq.