işlədilmək : məch.
1. İstifadə edilmək, tətbiq edilmək, hərəkətə gətirilmək, işə salınmaq. Cihazların işlədilmək qaydası.
2. Danışıqda, yazıda istifadə edilmək. Danışıqda qəliz sözlər işlədilməməlidir. Onun məqaləsində çoxlu termin işlədilmişdir.
3. Sərf edilmək, istehlak edilmək. Kağızın hamısı işlədilmişdir.
4. İşləməyə məcbur edilmək, yaxud bir işdə istifadə edilmək, iş gördürülmək. İxtisası üzrə işlədilmək.