inhilal : is. [ər.] köhn.
1. Açılma (düyün).
2. Dağılma, bir-birindən ayrılma.