intuisiya : [lat.]
1. Bir şeyin mahiyyətini incədən-incəyə duyma qabiliyyəti; duyğu.
2. Fəlsəfədə: varlığı təcrübə və məntiqi nəticələrin köməyi ilə deyil, bilavasitə anlama, dərk etmə qabiliyyəti. İntuisiyanın psixoloji mexanizmi. Spinozanın fəlsəfəsində intuisiya böyük yer tutur.