kapital : [lat. capitalis-dən]
1. iqt. Sahibinə, muzdlu fəhlələri istismar yolu ilə izafi dəyər gətirən dəyər (sərmayə, istehsalat vasitələri və s.). Maliyyə kapitalı. Sənaye kapitalı. – Sorulub Bakının şah damarları; Nobel banklarında kapital oldu. M.Araz. // top. Kapitalistlər, burjua sinfi, kapitalizm. Kapital ölkələri. Kapital ilə zəhmətin mübarizəsi. Kapital hakimiyyəti. Beynəlxalq kapital. – Basmış kapitalın ürəyini yağ; Gənclik sürətindən qalmış ayağı. S.Vurğun.
2. Sərmayə, sərvət, dövlət, mal-mülk, əmlak.
3. dan. Çoxlu miqdarda pul.
4. məc. Ümumiyyətlə, ən dəyərli, ən qiymətli, ən əhəmiyyətli şey. ◊ Kapital qoyuluşu – əsaslı inşaat üçün buraxılan pullar.