kontrolyor : [fr.]
1. Bir şeyi kontrol etmək, yoxlamaq vəzifəsini daşıyan şəxs; nəzarətçi.
2. xüs. İstehsal prosesində bir şey üzərində kontrol aparan cihaz.