muğ : is. [fars.] tar. Zərdüşt dininə mənsub adam; atəşpərəst, məcusi.